Navigácia

 • Prezenčné vzdelávanie 22.2.2021

  Vážení rodičia,

  od 22.2.2021, po jarných prázdninách, žiaci 1. stupňa ZŠ Soblahov nastupujú do školy, na základe daných pravidiel:

  • otestovať sa musia obidvaja zákonní zástupcovia žijúci v jednej domácnosti,
  • na testovanie si treba priniesť občiansky preukaz (príp. iný preukaz totožnosti),
  • testovanie sa uskutoční v MOM ( priestory telocvične) ZŠ s MŠ Soblahov,

  testovanie - v nedeľu 21.2.2021 od 13.00 do 18.00 hod.

  odporúčaný čas testovania pre rodičov a zamestnancov ZŠ s MŠ Soblahov je:

  13.00-14.30 hod.

  • testovanie bude prebiehať aj v Mníchovej Lehote 21.2.2021 od 9.00 do 12.00 hod.
  • v prípade zhoršených výsledkov testovania môže zriaďovateľ s vedením ZŠ s MŠ Soblahov zvážiť zatvorenie školských zariadení od 22.2.2021 (po skončení testovania odporúčame sledovať stránku školy a stránku obce Soblahov)
  • na základe negatívneho testu budú rodičia podpisovať čestné vyhlásenie, ktoré budú dokladať fotokópiou negatívneho testu, bude platné na 7 dní,
  • Testovanie-cestne_prehlasenie(1).docx, prípadne si ho budete môcť vyzdvihnúť pri odchode z testovania,
  • ak sa obidvaja rodičia, prípadne aj len jeden rodič rozhodne, že sa nebude testovať, dieťa nemôže nastúpiť do ZŠ a  zostáva v dištančnej forme.

  Testovania sa nemusia zúčastniť:

  •  rodičia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
  • rodič, ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
  • rodičia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, ak od očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

  Pri zodpovednom prístupe v súčasnej situácii ďakujeme rodičom, ktorí pri podozrení na ochorenie COVID-19, si dieťa /žiaka automaticky nechávajú doma v karanténe a informujú MŠ  a ZŠ.

  Pre rodičov detí MŠ Soblahov:

  • pre zhoršujúcu epidemiologickú situáciu v trenčianskom regióne, odporúčame rodičom, pokiaľ majú možnosť, na budúci týždeň od 22.2. 2021, si nechať dieťa doma.
 • Dištančné vzdelávanie - II.stupeň.

  Štátny pedagogický ústav stanovil optimálnu týždennú záťaž dieťaťa. Znamená to, že pri prechode na dištančné vzdelávanie sa ani od učiteľov, ani od žiakov neočakáva, že budú kopírovať bežný rozvrh, aký majú v škole.

  Úprava v  rozvrhu je dôležitá z psychohygienických dôvodov. Po väčšom počte hodín dištančného vzdelávania pozornosť prestáva fungovať. Nepovažujeme za účelné, aby bolo dieťa pripojené na internetovú sieť viac hodín, ako sme určili. Tento čas nebol stanovený samoúčelne. Riadime sa odporúčaniami Štátneho pedagogického ústavu.

   

  Pre jednotlivé ročníky sme vymedzili indikatívnu týždennú záťaž, ktorá stanovuje odporúčaný počet hodín, koľko by sa žiaci za týchto podmienok mali venovať vzdelávaniu. Tento čas je stanovený ako optimálny pre deti v rôznom veku.

  Je to 12 hodín týždenne pre žiakov 5. ročníka a 15 hodín týždenne pre žiakov 6. až 9. ročníka, z toho časť je vyplnená online vyučovaním, časť samostatnou prácou žiaka – žiak sa venuje samoštúdiu (vypracováva zadania a úlohy) a časť konzultáciami s učiteľom. (V rozvrhu je vyznačený čas, kedy sú triedni učitelia dostupní žiakom alebo rodičom na individuálne konzultácie.)

   

  Škola sa riadi odporúčaním a počas dištančného vzdelávania sa zameriava na hlavné vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť.

   

  Je dôležité, aby predmety spadajúce pod tieto vzdelávacie oblasti boli zahrnuté do dištančného vzdelávania. Nedajú sa vynechať. Ide o žiakov druhého stupňa, ktorí sa už profilujú smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, kde tieto predmety potrebujú.

  Učitelia využívajú aj dodatok k štátnym vzdelávacím programom, ktorý im pomáha určiť, čo je kľúčové učivo a na čo nemusia klásť až taký dôraz.

   

  Pôvodný rozvrh bol stanovený s rešpektovaním individuálnych podmienok žiakov, aby nedochádzalo ku kolíziám v online hodinách medzi súrodencami. Po doplnení ďalších online hodín tieto individuálne podmienky nedokážeme rešpektovať.

   

  V online vyučovaní v súčasnosti využívajú žiaci 2. – 9. ročníka jednotne program Skype. Na základe požiadaviek rodičov zvažujeme iné možnosti online vyučovania (vedenie školy aktuálne rieši).

   

  Žiaci denne dostávajú úlohy a zadania podľa platného rozvrhu a v čase, ktorý je v rozvrhu určený. Očakáva sa, že v uvedenom čase žiaci úlohy vypracujú aj odošlú na kontrolu ( ak vyučujúci nestanovil iný termín). Malo by byť samozrejmosťou, že zadania, ktoré žiak vypracováva a odosiela na kontrolu a hodnotenie, robí samostatne, hodnotené majú byť jeho skutočné vedomosti.

  Vedomosti žiakov sú hodnotené klasifikáciou (známkou), percentami, slovným hodnotením, učitelia využívajú formatívne spôsoby hodnotenia vrátane vlastného sebahodnotenia žiaka. Cieľom formatívneho hodnotenia je poskytnúť žiakom užitočnú spätnú väzbu. Je to hodnotenie, ktoré pomáha žiakovi sa zlepšovať  a ďalej  vzdelávať.

  Do výslednej známky v celkovom hodnotení spadá i aktivita žiakov počas online hodín, pripájanie sa na online hodiny, vypracovávanie a včasné odosielanie vypracovaných úloh a zadaní.

   

  V súčasnosti sú známky žiakov sprístupnené rodičom v internetovej žiackej knižke na portáli  Bezkriedy , od 22.2. 2021 budú známky žiakov sprístupnené cez edupage. Rodičia na prístup použijú konto a heslo, ktoré im bolo pridelené.

   

  Je dôležité, aby sa rodič s dieťaťom rozprával. Prebral s ním nastavenie jeho dňa a pokúsil sa, aby si zachovalo pravidelný režim. Pre dieťa je to pomerne ťažká situácia. Deti doteraz neboli vedené k tomu, aby si samy organizovali čas a mali efektívny time management. Treba viesť deti k tomu, aby sa naučili, ako si efektívne zadeliť učenie tak, aby sa im úlohy nehromadili. Potrebujú  podporu v tom, ako si nastaviť svoj denný režim.

   

  Je veľmi dôležité, aby rodič vedel, čo robí dieťa počas dňa.

 • Návrat do škôl od 8.2.2021

  Vedenie školy oznamuje,

  že od pondelka 8.2. 2021 sa opäť začína prezenčné vzdelávanie pre žiakov I. stupňa, žiaci sa učia podľa riadneho rozvrhu.

  Podmienky nástupu žiaka:

  príloha 1. Testovanie  testovanie.docx

  príloha 2. Testovanie – čestné prehlásenie  (žiak odovzda pri nástupe tr.učiteľke) Testovanie-cestne_prehlasenie(1).docx

  V prevádzke bude i  ŠKD (školský klub).

  • ranné oddelenie v prevádzke v obvyklom  režime
  • poobedné oddelenie bude v prevádzke v obvyklom režime do 16:30 hod.

  Nebude dochádzať k premiešavaniu žiakov.

  V prevádzke bude i ŠJ pri ZŠ s MŠ Soblahov.


  Školská dochádzka

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

  2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením ojej zanedbávaní,

  3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

  4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.

  Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

  · im bola nariadená karanténa/izolácia,

  · ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

  · ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

  Žiaci II.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. • Oznam pre rodičov - 29.1. 2021

  Žiaci sa od pondelka 1.2. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

   

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia,

   

  na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy  a výskumu prebieha na našej škole dištančné vzdelávanie u žiakov II. stupňa odo dňa 26.10.2020 a u žiakov I. stupňa odo dňa 11.1.2021, pričom sa vybrané predmety vyučujú online, prostredníctvom programu Skype.

  Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že akékoľvek nahrávanie alebo fotografovanie vyučujúcich, ako aj ostatných žiakov zúčastňujúcich sa online vyučovania, preposielanie nahratých záznamov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov stanovenými zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálne platnom znení, a rovnako predstavuje porušenie článku Dodatok č. 2  - Školského poriadku ZŠ s MŠ Soblahov v aktuálne platnom znení. V prípade zisteného porušenia uvedeného zákazu bude žiakovi udelená znížená známka zo správania.

  vedenie ZŠ s MŠ Soblahov

 • Oznam pre rodičov - 22.1.2021

  Žiaci sa od pondelka 25. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

  Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku v školských zariadeniach.

 • Oznam pre rodičov - 14.1. 2021

  Žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred pár týždňami Covid automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k prezenčnej výučbe. Podľa súčasných nepriaznivých dát však nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od budúceho pondelka, 18. januára 2021.

  „Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.

  Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku v školských zariadeniach.

 • Oznam pre rodičov 5.1.2021

  Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie.

  Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby.

  Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR.

   

  Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

  otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu.

  Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

   

  Po ukončení lockdownu od 25. januára:

  druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

   

  Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

   

  KLASIFIKÁCIA

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka.

  Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

  Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

   

  TESTOVANIE PRE 5. A 9. ROČNÍK

  „Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna,“ priblížil minister školstva.

   

  PRIJÍMACIE KONANIE

  Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).

  Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

  vedenie školy

 • Oznam pre rodičov.

  Milí rodičia,

  v dňoch od 4.1.2021 do 8.1.2021 sledujeme usmernenia a rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, MŠVVaŠ SR a zároveň aj usmernenia RUVZ v TN podľa regionálneho covid automatu. Na základe aktuálnych usmernení ohľadom nástupu žiakov do škôl vás budeme včas informovať.

                                                                                                                                                            vedenie školy

 • Prianie.

 • Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

  Hodnotenie v ZŠ s MŠ Soblahov,404 počas mimoriadnej situácie

  Forma hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov:

  v prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie realizuje slovným hodnotením

  v druhom až deviatom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie realizuje klasifikáciou („známkou“)

  absolvoval/neabsolvoval 1. až 9. ročník –povinne voliteľné predmety etická výchova /náboženská výchova

  Celkové hodnotenie:

  v prvom ročníku – prospel, neprospel

  v druhom až deviatom ročníku - prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel, neprospel

  Vydávanie dokladov o vzdelaní:

  na konci prvého polroka výpis klasifikácie prospechu a správania za I. polrok

  na konci školského roka vysvedčenie, v ktorom sa uvádzajú výsledky za obidva polroky

  Celkové hodnotenie žiakov základnej školy a klasifikácia ako aj zmeny hodnotenia a klasifikácie počas školského roka sa podľa § 18 ods. 11 vyhlášky sme prerokovali a odsúhlasili v pedagogickej rade.

  https://www.minedu.sk/data/att/18141.pdf

   

 • Oznam pre rodičov žiakov 5.-9.ročníka

  Vážení rodičia,
  vedenie školy so súhlasom zriaďovateľa Vám oznamuje,
  že na základe nepriaznivej situácie nárastu pozitívnych na Covid-19 v našom Trenčianskom regióne i
  v obci Soblahov, aj na základe neodporúčania od RUVZ v TN otvárať školy pre 2. stupeň,
  od 14.12.2020 sa z týchto dôvodov prezenčné vyučovanie pre 2. stupeň ZŠ s MŠ Soblahov neotvorí.

   

 • Oznam - uzatvorenie parkoviska.

  Vážení rodičia,

  z dôvodu úpravy a betónovania ihriska pri ZŠ s MŠ Soblahov v utorok 8.12.2020 bude uzatvorené parkovisko pred školou.

  Za pochopenie ďakujeme.

   

   

   

       

    

 • Oznam pre rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD

  Vážení rodičia,

  žiadame vás o pozastavenie platieb za ŠKD.

  Poslednú platbu uhraďte za mesiac december - 2020.

  O ďalšom postupe o platbách vás budem informovať.

  vedenie školy

 • Oznam pre rodičov žiakov 4. ročníka.

  Vedenie školy oznamuje, že od pondelka 30.11.2020 opäť začína prevádzka ŠKD (školský klub).

  • ranné oddelenie v prevádzke v obvyklom  režime
  • poobedné oddelenie bude v prevádzke v obvyklom režime do 16:30 hod.

  Nebude dochádzať k premiešavaniu žiakov.

  vedenie školy

 • Oznam - rekonštrukčné práce.

  Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Soblahov oznamuje, že od stredy 18.11.2020

  začínajú rekonštrukčné práce na asfaltovom ihrisku pri ZŠ s MŠ Soblahov.

  Žiadame obyvateľov, rodičov a deti, aby sa nezdržiavali do odvolania v daných priestoroch z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti.

  Za pochopenie a ústretové správanie ďakujeme.

  vedenie školy

 • Usmernenie

  Usmernenie - organizácia výchovy a vzdelávania od 26.10.2020.

  Usmernenie_-_organizacia_vvchovy_a_vzdelavania.pdf


 • Aktuálne usmernenie - 9.11.2020

   

  Oznam pre rodičov žiakov I. stupňa.

   

  Vedenie školy oznamuje, že od utorka 10.11.2020 opäť začína prevádzka ŠJ pri ZŠ s MŠ Soblahov.

  Školský klub pre žiakov 1., 2., 3. ročníka

  • ranné oddelenie v prevádzke v obvyklom  režime
  • poobedné oddelenie bude v prevádzke v obvyklom režime do 16:30 hod.

  Usmernenie Spoločná zodpovednosť 8.11. 2020

  https://www.minedu.sk/data/att/17860.pdf

  Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

  https://www.minedu.sk/data/att/17859.pdf

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf

   

  vedenie školy

   

   

 • Usmernenie rodičom.

 • Aktuálne opatrenia - podmienky návratu do školy pre žiakov 1. stupňa.

  Usmernenie:

  https://www.minedu.sk/data/att/17780.pdf

  Nové vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti:

  https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

  Žiadame rodičov o vytlačenie a vypísanie uvedeného tlačiva. Žiak zajtra prinesie do školy vypísané tlačivo.

   

   

   

   

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
  Soblahov 404
  913 38 Soblahov
 • +421 x 032 6528719 ZŠ
  +421 x 032 6528754 ŠJ
  +421 904 419 640 ŠJ

Fotogaléria