Navigácia

 • Oznam pre rodičov 5.1.2021

  Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie.

  Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby.

  Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR.

   

  Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

  otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu.

  Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

   

  Po ukončení lockdownu od 25. januára:

  druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

   

  Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

   

  KLASIFIKÁCIA

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka.

  Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

  Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

   

  TESTOVANIE PRE 5. A 9. ROČNÍK

  „Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna,“ priblížil minister školstva.

   

  PRIJÍMACIE KONANIE

  Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).

  Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

  vedenie školy

 • Oznam pre rodičov.

  Milí rodičia,

  v dňoch od 4.1.2021 do 8.1.2021 sledujeme usmernenia a rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, MŠVVaŠ SR a zároveň aj usmernenia RUVZ v TN podľa regionálneho covid automatu. Na základe aktuálnych usmernení ohľadom nástupu žiakov do škôl vás budeme včas informovať.

                                                                                                                                                            vedenie školy

 • Prianie.

 • Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

  Hodnotenie v ZŠ s MŠ Soblahov,404 počas mimoriadnej situácie

  Forma hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov:

  v prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie realizuje slovným hodnotením

  v druhom až deviatom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie realizuje klasifikáciou („známkou“)

  absolvoval/neabsolvoval 1. až 9. ročník –povinne voliteľné predmety etická výchova /náboženská výchova

  Celkové hodnotenie:

  v prvom ročníku – prospel, neprospel

  v druhom až deviatom ročníku - prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel, neprospel

  Vydávanie dokladov o vzdelaní:

  na konci prvého polroka výpis klasifikácie prospechu a správania za I. polrok

  na konci školského roka vysvedčenie, v ktorom sa uvádzajú výsledky za obidva polroky

  Celkové hodnotenie žiakov základnej školy a klasifikácia ako aj zmeny hodnotenia a klasifikácie počas školského roka sa podľa § 18 ods. 11 vyhlášky sme prerokovali a odsúhlasili v pedagogickej rade.

  https://www.minedu.sk/data/att/18141.pdf

   

 • Oznam pre rodičov žiakov 5.-9.ročníka

  Vážení rodičia,
  vedenie školy so súhlasom zriaďovateľa Vám oznamuje,
  že na základe nepriaznivej situácie nárastu pozitívnych na Covid-19 v našom Trenčianskom regióne i
  v obci Soblahov, aj na základe neodporúčania od RUVZ v TN otvárať školy pre 2. stupeň,
  od 14.12.2020 sa z týchto dôvodov prezenčné vyučovanie pre 2. stupeň ZŠ s MŠ Soblahov neotvorí.

   

 • Oznam - uzatvorenie parkoviska.

  Vážení rodičia,

  z dôvodu úpravy a betónovania ihriska pri ZŠ s MŠ Soblahov v utorok 8.12.2020 bude uzatvorené parkovisko pred školou.

  Za pochopenie ďakujeme.

   

   

   

       

    

 • Oznam pre rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD

  Vážení rodičia,

  žiadame vás o pozastavenie platieb za ŠKD.

  Poslednú platbu uhraďte za mesiac december - 2020.

  O ďalšom postupe o platbách vás budem informovať.

  vedenie školy

 • Oznam pre rodičov žiakov 4. ročníka.

  Vedenie školy oznamuje, že od pondelka 30.11.2020 opäť začína prevádzka ŠKD (školský klub).

  • ranné oddelenie v prevádzke v obvyklom  režime
  • poobedné oddelenie bude v prevádzke v obvyklom režime do 16:30 hod.

  Nebude dochádzať k premiešavaniu žiakov.

  vedenie školy

 • Oznam - rekonštrukčné práce.

  Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Soblahov oznamuje, že od stredy 18.11.2020

  začínajú rekonštrukčné práce na asfaltovom ihrisku pri ZŠ s MŠ Soblahov.

  Žiadame obyvateľov, rodičov a deti, aby sa nezdržiavali do odvolania v daných priestoroch z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti.

  Za pochopenie a ústretové správanie ďakujeme.

  vedenie školy

 • Usmernenie

  Usmernenie - organizácia výchovy a vzdelávania od 26.10.2020.

  Usmernenie_-_organizacia_vvchovy_a_vzdelavania.pdf


 • Aktuálne usmernenie - 9.11.2020

   

  Oznam pre rodičov žiakov I. stupňa.

   

  Vedenie školy oznamuje, že od utorka 10.11.2020 opäť začína prevádzka ŠJ pri ZŠ s MŠ Soblahov.

  Školský klub pre žiakov 1., 2., 3. ročníka

  • ranné oddelenie v prevádzke v obvyklom  režime
  • poobedné oddelenie bude v prevádzke v obvyklom režime do 16:30 hod.

  Usmernenie Spoločná zodpovednosť 8.11. 2020

  https://www.minedu.sk/data/att/17860.pdf

  Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

  https://www.minedu.sk/data/att/17859.pdf

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf

   

  vedenie školy

   

   

 • Usmernenie rodičom.

 • Aktuálne opatrenia - podmienky návratu do školy pre žiakov 1. stupňa.

  Usmernenie:

  https://www.minedu.sk/data/att/17780.pdf

  Nové vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti:

  https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

  Žiadame rodičov o vytlačenie a vypísanie uvedeného tlačiva. Žiak zajtra prinesie do školy vypísané tlačivo.

   

   

   

   

   

 • Oznam pre rodičov žiakov I. stupňa.

  Vedenie školy oznamuje, že v termíne 3.11 až 5.11. 2020 z organizačných dôvodov nebude v prevádzke školská jedáleň.

  Školský klub pre žiakov 1., 2., 3. ročníka

  • ranné oddelenie bude v prevádzke (tak ako doteraz)
  • poobedné oddelenie bude v prevádzke v skrátenom režime do 15:00 hod.

  Výchovno-vzdelávací proces bude naďalej riadne prebiehať podľa rozvrhu, prezenčnou formou (tak ako doteraz).

  Prosíme rodičov, aby žiakom nabalili väčšiu desiatu (obed).

  Ďakujeme za porozumenie.

  vedenie školy

 • Zmena termínu jesenných prázdnin.

  Jesenné prázdniny - zmena termínov na:

  30.10. -  2.11. 2020

  a

  6.11. - 9.11. 2020

 • Oznam pre rodičov a žiakov.

  Vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ naďalej prebieha v škole, podľa rozvrhu, prezenčnou formou (tak ako doteraz).

  • školský klub detí ŠKD bude naďalej v prevádzke (tak ako doteraz)
  • školská jedáleň bude v prevádzke iba pre žiakov I. stupňa ZŠ

  Žiaci 2. stupňa ZŠ od 26. októbra do (predbežne) 27. novembra 2020 prechádzajú na dištančnú formu vyučovania.

  • všetky ďalšie doplňujúce informácie k dištančnému vzdelávaniu dostanú žiaci v priebehu pondelka 26.10. od triednych  pani učiteliek na Bezkriedy
  • v utorok 27. 10. si žiaci 2. stupňa skontrolujú pripojenie na aplikáciu Skype, portál Bezkriedy, program ALF
  • akékoľvek problémy naďalej hlásite svojej triednej pani učiteľke cez Bezkriedy, mailom, telefonicky

  Informácie budeme postupne aktualizovať.

   

 • Oznam pre rodičov a žiakov - 12.10.2020

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vám oznamuje:

  Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2020/17294:1-A1810:

  • Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme (zelená fáza):

  prebieha riadna výuka – prezenčná výuka

  nosenie rúška je povinné pre všetkých

  po vyučovaní sa neorganizujú žiadne aktivity

  • ŠKD (školský klub detí) s platnosťou od 13.10. 2020

  Školský klub bude pracovať v 3. oddeleniach, ráno od 6:30 hod., poobede do 16:30 hod.

  I.oddelenie len pre žiakov 1. ročníka

  II.oddelenie len pre žiakov 2. ročníka

  III.oddelenie len pre žiakov 3. ročníka

  ŠKD bude pracovať ráno v čase od 6:30 – 7:50 (nebude zberná trieda), žiaci budú v kmeňových triedach – po ročníkoch.

  ŠKD bude pracovať poobede v čase po skončení vyučovania – do 16:30 hod. Opäť nebude dochádzať k premiešavaniu detí, žiaci budú v kmeňových triedach

  Činnosť ŠKD pre žiakov 4. ročníka je mimoriadne prerušená s platnosťou od 13.10.2020

  ŠKD nebude otvorený pre žiakov 4. ročníka -  ani ráno ani poobede. Nakoľko žiaci 3. a 4. ročníka boli spojení do jedného oddelenia, čo na základe nového usmernenia nie je možné.  Prosíme o pozastavenie trvalého príkazu na platbu ŠKD.

  • ŠJ (školská jedáleň)

  ŠJ je naďalej otvorená pre všetkých žiakov bez zmeny

  • Krúžková činnosť – záujmové vzdelávanie

  krúžková činnosť (záujmové vzdelávanie) – činnosť mimoriadne prerušená

  činnosť jazykových škôl – činnosť mimoriadne prerušená po dohode s lektorom dištančné vzdelávanie

  činnosť ZUŠ – pre skupinové vyučovanie je činnosť mimoriadne prerušená, individuálne hodiny budú naďalej prebiehať

  • Vyučovací proces

  Predmet etická výchova sa vyučovať nebude, vzhľadom na premiešavanie jednotlivých žiakov medzi triedami.

  Predmet telesná a športová výchova – je možné organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri, v prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa vyučuje v triede – teoretická forma vzdelávania.

   

  Zákonný zástupca

  Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (povinné nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška(jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Rúška sú pre všetkých žiakov povinné.

  Dodržiava pokyny riaditeľa školy a pedagogických zamestnancov školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

  Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní tri a viac dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie(príloha č. 2). Ak žiak neprinesie vyplnené tlačivo, bude informovaný zákonný zástupca a následne bude žiak odoslaný domov.

  priloha_2.docx

  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka rodičom počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

  Po návrate z dovolenky mimo územia SR po 31.8. 2020 v záujme ochrany vašich detí, doporučujeme nástup do školy po 10 dňoch karantény alebo po preukázaní negatívneho testu.

  Rodič nevstupuje do budovy školy.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Rodičovské združenie.

  Na základe usmernenia z mauálov opatrení pre školy sa rodičovské združenie bude realizovať dištančnou formou.

  Vážení rodičia,

  v dňoch 8. a 9. októbra 2020 sa uskutoční triedne rodičovské združenie elektronickou formou na portáli https://www.bezkriedy.sk/metodici.php s triednymi pani učiteľkami.

  Program rodičovského združenia:

  1. školský poriadok + dodatok školského poriadku počas mimoriadnej situácie

  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka rodičom počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

  Dodatok__skolskeho_poriadku_pocas__mimoriadnej__situacie.pdf

  2. hodnotenie a klasifikácia žiakov

  Hodnotenie_a_klasifikacia_ziakov.pdf

  https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-222011-na-hodnotenie-ziakov-zakladnej-skoly/

  3. správa o finančnom hospodárení ZRPŠ pri ZŠ, Soblahov 404 za školský rok 2019/2020

  Prehlad_prijmov_a_vydavkov.xlsx_20192020.xlsx

  4. rôzne - interné záležitosti si v každom ročníku prediskutujete s triednou pani učiteľkou na portáli https://www.bezkriedy.sk/metodici.php  (voľba triedneho dôverníka, schválenie príspevku ZRPŠ....)

  Tešíme sa na najbližšie osobné stretnutie.

  vedenie školy

 • Oznam pre rodičov a žiakov - 18.9. 2020

  Riadne prebieha školské vyučovanie, dochádzka na vyučovanie je povinná.

  Zákonný zástupca

  Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (povinné nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška(jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby)a papierové jednorazové vreckovky.

  Dodržiava pokyny riaditeľa školy a pedagogických zamestnancov školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

  Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní tri a viac dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie(príloha č. 2). Ak žiak neprinesie vyplnené tlačivo, bude informovaný zákonný zástupca a následne bude žiak odoslaný domov.

  priloha_2.docx

  Po návrate z dovolenky mimo územia SR po 31.8. 2020 v záujme ochrany vašich detí, doporučujeme nástup do školy po 14 dňoch karantény alebo po preukázaní negatívneho testu.

  Rodič nevstupuje do budovy školy.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


  Organizácia školy – od 21.9.  /zelená fáza/

  Príchod a odchod do školy  (rúška, dezinfekcia rúk, rozostup):

  1. stupeň - hlavný vchod 7:45 – 8:00
  2. stupeň - vchod od telocvične 7:45 – 8:00

  Používanie rúšok v spoločných interiéroch školy je povinné, žiaci druhého stupňa používajú rúško i vo svojich triedach.

  Vyučovací proces – od 21.9.  

  Vyučovací proces bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

  Školský klub  - od 21.9.

  Ranné oddelenie ŠKD v čase od 6:30 – 8:00 bude otvorené pre všetkých prihlásených žiakov 1. až 4. ročníka – zberná trieda

  Po skončení vyučovania ŠKD pracuje pre všetkých prihlásených žiakov 1. až 4. ročníka v troch oddeleniach ŠKD do 17:00. 

  Školská jedáleň – od 21.9.

  Školská jedáleň bude otvorená pre všetkých žiakov,  ktorí sa prihlásili na stravovanie. Treba  nosiť čip.

 • Lucy´s English School - kurz anglického jazyka.

  Vážení rodičia,

  Máme pred sebou nový školský rok 2020/2021 a zároveň nás čakajú malinké reformy v rámci jazykového kurzu anglického jazyka, a preto som sa rozhodla Vás informovať akou formou bude prebiehať výučba. Prihlásenie na jazykový kurz bude prebiehať elektronicky na mailovú adresu: lucia.plevova1@ gmail.com do 7. 9. 2020.

  Mesačná platba je 20 eur. Každému ďalšiemu  súrodencovi pripadá  50 % zľava z mesačného poplatku, ak je prihlásení u mňa na kurze AJ v ZŠ alebo v MŠ.

  Žiaci 1. - 9. ročníka nemôžu mať jazykový kurz v priestoroch školy v rámci mesiaca september.

  Od 1. 10. 2020   bude prebiehať výučba pre 1. ročník v priestoroch školy v pondelky od 14:00 – 14:45 .

  O aktuálnych zmenách týkajúcich sa Covid 19, ktoré by ovplyvnili začiatok výučby AJ v priestoroch školy, Vás budem informovať prostredníctvom mailu.

  prihlaska_kurz_ANJ.doc

  zapisny_oznam.doc

  Teším sa na Vás.                                                                                                   Vaša lektorka   Miss Plevová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
  Soblahov 404
  913 38 Soblahov
 • +421 x 032 6528719 ZŠ
  +421 x 032 6528754 ŠJ
  +421 904 419 640 ŠJ

Fotogaléria