Navigácia

 • Slávnostná školská akadémia.

 • Rodinný muzikál

 • Prijímacie skúšky - hudobný odbor ZUŠ Nemšová.

 • Oznámenie o prerušení vyučovania žiakov 6. - 9. ročníka.

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Soblahov 404 oznamuje, že dňa 18.mája  (streda) 2022 prerušuje vyučovanie žiakov 6. - 9. ročníka z dôvodu konania Testovania T5- 2022 žiakov 5. ročníka.

  Žiaci 6. - 9. ročníka budú automaticky odhlásení zo stravy v ŠJ.

 • Slávik Slovenska - okresné kolo

  Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa 6.5.2022 v KC Aktivity v Trenčíne uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska.

  Našu ZŠ

  v  II. kategórii (žiaci 4. - 6. ročníkov) reprezentoval Samuel Holúbek zo 6. triedy,

  v I. kategórii (žiaci 1. - 3. ročníkov) tretiačka Kristína Opatovská, ktorá obsadila 1. miesto a postupuje do krajského kola.

  Oboch súťažiacich pripravoval a na súťaži aj sprevádzal hrou na heligónke pán Jožko Opatovský, ktorému sme  za dlhoročnú spoluprácu a ochotu veľmi vďační.

   

  Súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnila v I. kategórii aj ďalšia naša tretiačka Nina Balajová, ktorá však reprezentovala ZUŠ Nemšová, keďže pravidlá súťaže nedovoľujú vyslať do okresného kola viac ako jedného súťažiaceho za školu v každej kategórii. Nina skončila na 2. mieste.

   

  Obom dievčatám srdečne blahoželáme k  medailovému úspechu!

  Tereza Opatovská 1. miesto

  Nina Balajová 2. miesto

  Samuel Holúbek

  Tereza Opatovská 1. miesto

 • Deň matiek


 • Prijímacie skúšky do SZUŠ TN v ZŠ s MŠ Soblahov.

  ​​​​​​

 • Prianie

 • Oznámenie o prerušení vyučovania žiakov 5. - 8. ročníka.

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Soblahov 404 oznamuje, že dňa 6. apríla (streda) 2022 prerušuje vyučovanie žiakov 5. - 8. ročníka z dôvodu konania Testovania T9- 2022 žiakov 9. ročníka.

  Žiaci 5. - 8. ročníka budú automaticky odhlásaní zo stravy v ŠJ.

  vedenie školy

 • Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre šk. rok 2022/2023)

  Zápis sa koná za OSOBNEJ ÚČASTI DIEŤAŤA

  dňa 12. apríla a 13. apríla 2022

  od 12 hod. do 15 hod.

  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

  Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je elektronická prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky, vyplnená zákonným zástupcom. Elektronická prihláška na zápis je zverejnená na webovej stránke školy.

  O dátume, presnom čase a spôsobe konania zápisu dieťaťa bude zákonný zástupca informovaný vopred mailom.

  Postup pri zápise

  1. zákonný zástupca vyplní a odošle elektronickú prihlášku  , prihlášku netlačte, my ju vytlačíme a vy ju na zápise podpíšete

  termín: od 16.3. do 03.04. 2022

  2. škola mailom informuje zákonného zástupcu o dátume, presnom čase, spôsobe konania zápisu dieťaťa a odošle ďalšie dokumenty na vyplnenie

  termín: od 04.04. do 05.04. 2022

  3. zápis sa bude konať za osobnej účasti dieťaťa v presne stanovenom čase, je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia  

  Podpisy_zakonnych_zastupcov_a_dorucovanie_rozhodnutia(1).docx

  priloha_2.docx

  priloha_3.docx

  termín: 12.04. do 13.04. 2022

  Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

  eduresized_skolska_zrelost.jpg

  Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby podal žiadosť riaditeľovi príslušnej materskej školy o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov veku do 31.08., na zápis do základnej  školy bude musieť ísť. Tam bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa školy o tom, že požiada riaditeľku MŠ  o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. 

  Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zápise spolu s písomnou žiadosťou  predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

  Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

  Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a
  absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného
  zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a
  dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca
  preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy.

  O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2022. Riaditeľ vydá rozhodnutie.  

   

 • Prehľad opatrení školského semaforu - aktualizácia

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Soblahov na základe súčasnej epidemiologickej situácie (zvýšenej chorobnosti žiakov našej školy) a po prerokovaní v pedagogickej rade schválilo povinnosť nosenia rúšok/respirátorov žiakov i pedagógov vo všetkých vnútorných priestoroch školy až do odvolania.

 • Usmernenie k prijímaciemu konaniu na SŠ pre školský rok 2022/23

  EduPage umožňuje zákonnému zástupcovi žiaka podať prihlášku na strednú školu elektronicky. Pre rodičov, ktorí k prihlasovaniu potrebujú bližšie inštrukcie, sme pripravili podrobný návod:

  https://help.edupage.org/sk/u646

  Usmernenie k prijímaciemu konaniu na SŠ.

  Dôležité termíny pre prijímacie konanie.

   

 • ŽIACI SA VRÁTIA DO ŠKÔL V PLÁNOVANOM TERMÍNE 10. JANUÁRA 2022

  Dňa 10.1. 2022 sa začne prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov I. a II. stupňa ZŠ.

  Fungovanie škôl sa bude opäť riadiť Školským semaforom.

   

  Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška.

   „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ odosiela rodič cez stránku EduPage:

  • pri prvom nástupe do školy po zimných prázdninách 10.1.2022 ráno do 7.45 hod.,
  • po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

  „Oznámenie o výnimke z karantény (žiak)“ odošle cez stránku EduPage len ten rodič žiaka, ktorého dieťa je očkované proti ochoreniu COVID-19 alebo prekonalo ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

  Testovanie žiakov domácimi antigénovými testami. Na základe distribuovania domácich antigénových testov v mesiaci december 2021, odporúčame testovať žiakov ideálne 2x do týždňa (pondelok, štvrtok) a o výsledku informovať cez aplikáciu EduPage.  Ďakujeme za váš zodpovedný prístup.

  Vstup do budovy

  • žiaci I. stupňa prichádzajú hlavným vchodom.
  • žiaci II. stupňa vchodom od telocvične.

  Pred vstupom bude vykonaný ranný filter.

  Organizácia vyučovania

  • prezenčné vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzení / podľa riadneho rozvrhu, za prísnych protiepidemických opatrení,
  • žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania – rúška.

  Organizácia školy

  • škola zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • riadi sa podľa pokynov a nariadení, upravených podľa podmienok konkrétnej základnej školy.

  Vyučovací proces (bez spájania žiakov rôznych tried)

  • vyučovací proces bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

  Školský klub 

  • ranné oddelenie ŠKD pracuje v čase od 6:30 – 8:00 hod.,
  • poobedné oddelenie ŠKD pracuje po skončení vyučovania do 16:30 hod..

  Školská jedáleň

  • školská jedáleň bude otvorená pre všetkých prihlásených žiakov. (čip)

  vedenie školy

   

 • Smútočný oznam

 • Prianie

 • Preberanie domácich ANGsamotestov

  Vážení rodičia,

  dňa 15.12.2021 ( streda ) bude škola odovzdávať žiakom objednané domáce ANGsamotesty.

  Testy preberajú žiaci alebo rodičia, ktorí prejavili záujem pri opätovnom zisťovaní záujmu 1.-2.12. 2021, podľa stanoveného harmonogramu v telocvični ZŠ s MŠ Soblahov:

  9.roč.    streda 15.12.      12:20-12:45hod.

  8.roč.    streda 15.12.      14:25-15:00hod.

  7.roč.    streda 15.12.      12:45-13:25hod.

  6.roč.    streda 15.12.      13:25-13:50hod.

  5.roč.    streda 15.12.      13:50-14:25hod.

 • Opätovné zisťovanie záujmu o domáce samotesty.

  Vážení rodičia,

  škola vykonáva opätovné zisťovanie záujmu o domáce samotesty. Svoj záujem/nezáujem vyjadrite na stránke EduPage.

   

 • Dištančné vzdelávanie pre žiakov II. stupňa ZŠ.

  Na základe ROZHODNUTIA č.: 2021/21911:2-A1810 minister školstva, vedy výskumu a športu rozhodol:

  • s účinnosťou od 13. decembra do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách na druhom stupni.

  Prvý stupeň ZŠ – prezenčné vzdelávanie.

  Druhý stupeň ZŠ – dištančné vzdelávanie.

   

  Vianočné prázdniny 18. december 2021 – 9. január 2022.

 • OPATRENIA PLATNÉ OD 25.11. 2021

  Vláda  schválila lockdown, ktorý napomôže znížiť šírenie vírusu.

   

   https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/24_11_021_final.pdf

  V súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení sa s účinnosťou od 25.11. 2021 zavádzajú nasledovné zmeny:

  🔸 povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách s výnimkou detí v materských školách,

  🔸 výnimka z nosenia rúšok platí tiež pre deti a žiakov s poruchami autistického spektra, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov (vyhláška 262);

  🔸 zákaz vychádzania sa nevzťahuje na sprevádzanie dieťaťa a žiaka do školy a školského zariadenia,

  🔸 taktiež sa nevzťahuje na zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí sa môžu pri dochádzke do zamestnania preukázať potvrdením, ktoré bolo doplnené do Školského semaforu.