Navigácia

 • Školský parlament - októbrová výzva - 19.10.2023

 • Plavecký výcvik

  Plávanie patrí medzi športové činnosti, ktoré významne ovplyvňujú vývin detí a preto sme sa i tento školský rok rozhodli ich rozvoj podporiť aj týmto smerom.

  Plavecký výcvik absolvovali žiaci 3. a 4. ročníka pod vedením plaveckého inštruktora R. Pastierika v priestoroch Krytej plavárne v TN..

  Na konci plaveckého výcviku žiaci dostali  „Mokré vysvedčenie“ za ich usilovnosť a plavecké výkony.

  Plavecký výcvik

 • Vzácna návšteva

  5.10.2023 sa v telocvični ZŠ s MŠ v Soblahove uskutočnila beseda s prvým a jediným kozmonautom Slovenska generálom v.v. Ivanom Bellom.

  Vzácna návšteva

 • Vtáčí svet - výstava exotických vtákov

  Naši "klubáci" dňa 6.10.2023 navštívili v Trenčianskej Turnej výstavu exotického vtáctva s medzinárodnou účasťou VTÁČÍ SVET.

  Vtáčí svet

 • Európsky deň jazykov

  26.september - Európsky deň jazykov je už tradične súčasťou nášho vyučovania a pripomína nám, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho prostredia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva. Tento výnimočný deň sme si pripomenuli veľmi zaujímavými a zábavnými aktivitami. 

  Európsky deň jazykov

 • Zápis do DFS Melenčárik.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 4.9. 2023

  Pre žiakov 1.ročníka bude slávnostné otvorenie prebiehať pred budovou školy (neskôr v triede 1. ročníka) v čase od 9:00 do 10:00 hod..

  Žiaci si prinesú školskú aktovku.

  Pre žiakov 2. až 8. ročníka bude otvorenie školského roka prebiehať v triedach v čase od 8:30 do 10:00 hod..

  Žiaci 9. ročníka prídu do školy o 7:30 hod..

  Prinesú si písacie potreby.

  Školský klub/ ŠKD  pracuje od 5.9. 2023

  Ranné oddelenie ŠKD pracuje v čase od 6:30 – 8:00 hod.

  Poobedné oddelenie ŠKD pracuje po skončení vyučovania do 17:00 hod.

  • ŠKD je pre všetkých prihlásených žiakov

  Školská jedáleň pracuje od 5.9. 2023

  • školská jedáleň bude otvorená pre všetkých prihlásených žiakov

   

  vedenie školy

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Slávnostná školská akadémia 2023

 • Detský čin roka 2022 - osobné stretnutie s pani prezidentkou SR

  Deti, ktorých skutok bol ocenený alebo nominovaný v projekte Detský čin roka 2022, boli pozvané na osobné stretnutie s pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

   

   

   

 • Prijímacie skúšky SZUŠ TN - oznam pre rodičov.

 • Deň matiek.

 • Zážitkové učenie - TEKUTÉ ZLATO

  Vzdelávame sa aj inak...... TEKUTÉ ZLATO

  „Včely sú ako zaujímavá kniha. Otvor ju a uvidíš, čo všetko sa ti postupne bude objavovať.“

  Žiaci druhého ročníka sa dňa 27.apríla 2023 zúčastnili v CVČ Východná – Trenčín výchovno-vzdelávacieho programu pod názvom TEKUTÉ ZLATO.

  Zážitkovým učením sa dozvedeli zaujímavosti o spoločenstve včiel. Ochutnávali  rôzne druhy medu a peľu, videli vývoj včiel v skle, vyskúšali si ochranné oblečenie, vyrábali vlastné sviečky z voskových medzistielok.  Svoje nové, nadobudnuté poznatky, odprezentovali v škole formou projektov.

  Hravá forma učenia je niečo, čo deti motivuje. Vďaka zážitku z hry si zapamätajú z problematiky omnoho viac a ich vedomosti sú pevnejšie.

  Mgr. Gabriela Pytlíková

  Tekute_zlato_-_zazitkove_ucenie.mp4

   

 • Deň narcisov

  ZŠ s MŠ Soblahov je spoluorganizátorom zbierky „Deň narcisov“.

  Žiaci môžu dobrovoľne prispieť ľubovoľnou finančnou sumou.

  Vyzbierané finančné prostriedky budú poslané na účet Ligy proti rakovine, ktorá realizuje rôzne projekty a pomáha chorým pacientom a ich rodinám .

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo.

  Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese detí.

  I. kategória - prednes poézie

  3. miesto             Kristína Opatovská

  Srdečne blahoželáme!

 • Oznam pre rodičov žiakov 5. - 8. ročníka.

  Riaditeľka ZŠ s MŠ, Soblahov 404

  podľa § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách,

  udeľuje  riaditeľské voľno žiakom 5. - 8. ročníka

  dňa 22.3.2023 (streda)

  z dôvodu konania testovania T9 – 2023.

   

  Stravníci sú v uvedený deň automaticky odhlásení zo stravovania.

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/24.

  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

  Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je elektronická prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky, vyplnená zákonným zástupcom. Elektronická prihláška na zápis je zverejnená na webovej stránke školy.

  Zápis sa koná za OSOBNEJ ÚČASTI DIEŤAŤA

  dňa 12. apríla a 13. apríla 2023

  od 12hod do 16 hod.

  Postup pri zápise

  1. zákonný zástupca vyplní a odošle elektronickú prihlášku 

  2. vytvorenie rezervácie termínu na zápis

  Keď škola akceptuje/potvrdí vašu prihlášku, následne vám pošle informáciu o možnosti rezervovať si termín na zápis.

  3. zápis sa bude konať dňa 12. a 13. apríla 2023  

  Zápis prebieha za osobnej účasti dieťaťa v presne stanovenom čase (podľa vytvorenej rezervácie).

  Treba priniesť:

  rodný list dieťaťa

  občiansky preukaz

  sumu 20€ na nákup pomôcok pre prváka

  vytlačenú a podpísanú:

  elektronickú prihlášku,

  ZIADOST_O_PRIJATIE_DO_1.ROCNIKA.docx,

  ZIADOST_O__PRIJATIE_DO_SKD(1).doc

  Uvedené dokumenty si vyžadujú podpis oboch zákonných zástupcov.

  Podpisy_zakonnych_zastupcov_a_dorucovanie_rozhodnutia.docx

  priloha_2.docx

  priloha_3.docx

  Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2023 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby podal žiadosť riaditeľovi príslušnej materskej školy o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov veku do 31.08., na zápis do základnej  školy bude musieť ísť. Tam bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa školy o tom, že požiada riaditeľku MŠ  o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. 

  Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zápise spolu s písomnou žiadosťou  predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

  Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

  Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a
  absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného
  zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a
  dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca
  preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy.

  O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2023. Riaditeľ vydá rozhodnutie.

 • Oznam pre rodičov predškolákov.

  Vážení rodičia,

  máte doma predškoláka?

  Rozhodujete sa, kam dáte dieťa do školy, kde prežije svoje najkrajšie prvé školské roky?

  • Vašich predškolákov pozývame k nám do

  Základnej školy s materskou školou, Soblahov 404

  dňa 14.3. 2023 o 9:30 hod.,

  kde si užijú jeden deň v školských laviciach prvej triedy s pani učiteľkami a svojimi budúcimi spolužiakmi.

  Čo čaká predškoláka?

  ▪ ozajstné "vyučovanie" v prvej triede ( písanie, kreslenie, čítanie, telesná výchova) od 9:30 do 11:00 hod.

  ▪  certifikát o úspešnom zvládnutí prvého dňa v škole

  ▪  dobrá zábava, noví kamaráti, milé pani učiteľky a pán učiteľ

  • Vás rodičia, pozývame na besedu do

  Základnej školy s materskou školou, Soblahov 404

  dňa 15.3. 2023 o 17:00 hod. v učebni prvej triedy

  Čo čaká rodiča?

  ▪  informácie o školskom vzdelávacom programe našej školy

  ▪  zoznámenie sa s prostredím a atmosférou v škole

  ▪  informácie k zápisu do 1. roč. /termín zápisu 12.4. a 13.4.2023/

  ▪  elektronická prihláška

  ▪  školská zrelosť

  ▪  máme doma prváčika, čo nás čaká

  • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

  12.4.,13.4. 2020 od 12:00-16:00 v ZŠ Soblahov -1. trieda

  Informácie k zápisu budú zverejnené.

 • Obvodné kolo - Hviezdoslavov Kubín 2023

  miesto konania: Galéria Bazovského - Trenčín

  I. kategória prednes poézie

  2.miesto Kristína Opatovská (postup do okresného kola)

  I. kategória predne prózy

  pochvalné uznanie Šimon Bolech

  Srdečne blahoželáme!

 • Školské kolo – Hviezdoslavov Kubín.

  Tento rok sme v priestoroch našej školy dňa 19.01.2023 zorganizovali školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 13 najlepších recitátorov triednych kôl I. stupňa.  Porota musela vybrať tých najlepších a rozhodla nasledovne:

  I. kategória – prednes poézie

              1. miesto – Kristína Opatovská 4.roč.

              2. miesto – Mike Maslík 3.roč.

              3. miesto – Sára Keňová 2.roč

  I. kategória – prednes prózy

              1. miesto – Šimon Bolech 2.roč

              2. miesto – Elissa Sulová 3.roč, Nina Balajová 4.roč

  Všetkým recitátorom patrí poďakovanie za účasť, pochvala za pekné ukážky a umelecký dojem. Víťazi postupujú do obvodného kola.

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
Email školy: zssoblahov@gmail.com
Telefón: +421 x 032 6528719 ZŠ
+421 x 032 6528754 ŠJ
+421 904 419 640 ŠJ
Adresa školy: Soblahov 404

91338 Soblahov
Slovakia
IČO: 036125997
DIČ: 2021609436
riaditeľka školy: Mgr. Natália Škorcová
zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Ingrid Oravcová

Odkazy

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím