Navigácia

 • Oznam pre rodičov žiakov 5. - 8. ročníka.

  Riaditeľka ZŠ s MŠ, Soblahov 404

  podľa § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách,

  udeľuje  riaditeľské voľno žiakom 5. - 8. ročníka

  dňa 22.3.2023 (streda)

  z dôvodu konania testovania T9 – 2023.

   

  Stravníci sú v uvedený deň automaticky odhlásení zo stravovania.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/24.

  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

  Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je elektronická prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky, vyplnená zákonným zástupcom. Elektronická prihláška na zápis je zverejnená na webovej stránke školy.

  Zápis sa koná za OSOBNEJ ÚČASTI DIEŤAŤA

  dňa 12. apríla a 13. apríla 2023

  od 12hod do 16 hod.

  Postup pri zápise

  1. zákonný zástupca vyplní a odošle elektronickú prihlášku 

  2. vytvorenie rezervácie termínu na zápis

  Keď škola akceptuje/potvrdí vašu prihlášku, následne vám pošle informáciu o možnosti rezervovať si termín na zápis.

  3. zápis sa bude konať dňa 12. a 13. apríla 2023  

  Zápis prebieha za osobnej účasti dieťaťa v presne stanovenom čase (podľa vytvorenej rezervácie).

  Treba priniesť:

  rodný list dieťaťa

  občiansky preukaz

  sumu 20€ na nákup pomôcok pre prváka

  vytlačenú a podpísanú:

  elektronickú prihlášku,

  ZIADOST_O_PRIJATIE_DO_1.ROCNIKA.docx,

  ZIADOST_O__PRIJATIE_DO_SKD(1).doc

  Uvedené dokumenty si vyžadujú podpis oboch zákonných zástupcov.

  Podpisy_zakonnych_zastupcov_a_dorucovanie_rozhodnutia.docx

  priloha_2.docx

  priloha_3.docx

  Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2023 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby podal žiadosť riaditeľovi príslušnej materskej školy o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov veku do 31.08., na zápis do základnej  školy bude musieť ísť. Tam bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa školy o tom, že požiada riaditeľku MŠ  o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. 

  Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zápise spolu s písomnou žiadosťou  predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

  Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

  Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a
  absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného
  zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a
  dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca
  preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy.

  O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2023. Riaditeľ vydá rozhodnutie.

 • Oznam pre rodičov predškolákov.

  Vážení rodičia,

  máte doma predškoláka?

  Rozhodujete sa, kam dáte dieťa do školy, kde prežije svoje najkrajšie prvé školské roky?

  • Vašich predškolákov pozývame k nám do

  Základnej školy s materskou školou, Soblahov 404

  dňa 14.3. 2023 o 9:30 hod.,

  kde si užijú jeden deň v školských laviciach prvej triedy s pani učiteľkami a svojimi budúcimi spolužiakmi.

  Čo čaká predškoláka?

  ▪ ozajstné "vyučovanie" v prvej triede ( písanie, kreslenie, čítanie, telesná výchova) od 9:30 do 11:00 hod.

  ▪  certifikát o úspešnom zvládnutí prvého dňa v škole

  ▪  dobrá zábava, noví kamaráti, milé pani učiteľky a pán učiteľ

  • Vás rodičia, pozývame na besedu do

  Základnej školy s materskou školou, Soblahov 404

  dňa 15.3. 2023 o 17:00 hod. v učebni prvej triedy

  Čo čaká rodiča?

  ▪  informácie o školskom vzdelávacom programe našej školy

  ▪  zoznámenie sa s prostredím a atmosférou v škole

  ▪  informácie k zápisu do 1. roč. /termín zápisu 12.4. a 13.4.2023/

  ▪  elektronická prihláška

  ▪  školská zrelosť

  ▪  máme doma prváčika, čo nás čaká

  • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

  12.4.,13.4. 2020 od 12:00-16:00 v ZŠ Soblahov -1. trieda

  Informácie k zápisu budú zverejnené.

 • Obvodné kolo - Hviezdoslavov Kubín 2023

  miesto konania: Galéria Bazovského - Trenčín

  I. kategória prednes poézie

  2.miesto Kristína Opatovská (postup do okresného kola)

  I. kategória predne prózy

  pochvalné uznanie Šimon Bolech

  Srdečne blahoželáme!

 • Školské kolo – Hviezdoslavov Kubín.

  Tento rok sme v priestoroch našej školy dňa 19.01.2023 zorganizovali školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 13 najlepších recitátorov triednych kôl I. stupňa.  Porota musela vybrať tých najlepších a rozhodla nasledovne:

  I. kategória – prednes poézie

              1. miesto – Kristína Opatovská 4.roč.

              2. miesto – Mike Maslík 3.roč.

              3. miesto – Sára Keňová 2.roč

  I. kategória – prednes prózy

              1. miesto – Šimon Bolech 2.roč

              2. miesto – Elissa Sulová 3.roč, Nina Balajová 4.roč

  Všetkým recitátorom patrí poďakovanie za účasť, pochvala za pekné ukážky a umelecký dojem. Víťazi postupujú do obvodného kola.

 • Oznam pre rodičov.

  Dňa 31. januára 2023 sa žiakom vydáva výpis klasifikácie za I. polrok školského roka 2022/2023. Polročné prázdniny sú Ministerstvom školstva zrušené.

 • Prianie.

 • Oznam - prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov II. stupňa.

  Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci.
   

  Na základe vysokej chorobnosti žiakov presahujúcej 40% a odporúčania RÚVZ v TN, 

  prerušujem výchovno- vzdelávací proces v škole v  5.,6.,7.,8.a 9. ročníku od utorka 13.12.2022 do piatka 16.12.2022 vrátane.

  Všetci žiaci v daných ročníkoch budú odhlásení zo stravovania v ŠJ.

  Žiakom bude zadávaná práca na doma cez EduPage. Veľa žiakov má horúčky a silný kašeľ, preto by online vyučovanie bolo neefektívne.

  Opätovný návrat do školy je naplánovaný na pondelok 19. 12. 2022.

   

  Vyučovací proces na 1. stupni ZŠ  bude prebiehať v ZŠ podľa riadneho rozvrhu.

  Školský klub bude pracovať  bez spájania žiakov rôznych tried v obmedzenom režime.

  • ranné oddelenie ŠKD pracuje v čase od 6:30 – 8:00 hod.,
  • poobedné oddelenie ŠKD pracuje po skončení vyučovania do 16:00 hod..

   

  Mgr. Natália Škorcová, riaditeľka školy

 • Súťažno-vzdelávacia aktivita: Hovorme o jedle

  Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

  Cieľová skupina: Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a učitelia základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

  Zapojení žiaci našej školy pod vedením pani vychovávateliek získali Strieborný diplom za aktívnu účasť v X. ročníku súťaže „Hovorme o jedle“.

  Srdečne blahoželáme.

 • Nová výtvarná súťaž pozná svojich víťazov!

  Prvý ročník výtvarnej súťaže Svet bez násilia očami detí je úspešne za nami. Do regionálnej súťaže bolo doručených 79 výkresov v šiestich súťažných kategóriách. Ich hodnotenie sa uskutočnilo dňa 3. 11. 2022 v priestoroch Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.

  Odborná porota napokon ocenila 19 prác.
  V súťažnej kategórii 5. – 9. ročník ZŠ, boli ocenené len 2 práce. Obe ocenenia získali žiačky našej školy.

  Laura Adamcová

  a

  Natali Holubek.

  Srdečne blahoželáme!

  vytvarna_sutaz2.mp4


 • Hovorme o jedle - chlebíkovo v ŠKD.

 • Trenčianske hodiny

  Trenčianske hodiny - spevácka súťaž v interpretácií piesní z regiónu Trenčín

  súťažná kategória:      sólo spev

  2. kategória:                4.-6. ročník

  1. miesto - Nina Balajová

  a

  3. miesto - Miroslava Luknárová

  Srdečne blahoželáme!

  VID-20221114-WA0005.mp4

  VID-20221114-WA0006.mp4

  VID-20221114-WA0007.mp4​​​​​​​ • Oznam pre rodičov žiakov 5.-8. ročníka.

   

  Riaditeľka ZŠ s MŠ, Soblahov 404

  podľa § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách,

  udeľuje  riaditeľské voľno žiakom 5. - 8. ročníka

  dňa 22.3.2023 (streda)

  z dôvodu konania testovania T9 – 2023.

   

  Stravníci sú v uvedený deň automaticky odhlásení zo stravovania.

 • Prejav sa pohybom - Miroslav Bruise Žilka

  Miroslav Žilka umeleckým menom „Bruise“ sa venuje tanečným štýlom Poppin´, Lockin´ a Break dance už od roku 1995. Tieto tance vyšperkoval do vlastného, nenapodobiteľného tanečného štýlu a jedinečných choreografií.

  • Od roku 2001 prezentoval svoje umenie aj ako pouličný tanečník vo Viedni. Postupom času sa dal dokopy s tanečnou skupinou „Old School Brothers“, s ktorou 7.decembra 2008 získal najväčší komerčný úspech, keď ako prvá skupina na svete vyhrali projekt GOT TALENT, ktorý na Slovensku prebiehal pod názvom „Slovensko má talent“.
  • V roku 2011 sa ako prvý Slovák v histórii prebojoval z viac ako 45 000 súťažiacich z celého sveta do finále nemeckého „Das Supertalent“.

  Miroslav je taktiež lektorom v tanečnej škole Old School Brothers, kde odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti mladej generácii.

  • Ďalší úspech, ktorý si zaradil do svojej talentovej zbierky je 3. miesto vo finále Československo má talent 2013.

  Miroslav „Bruise“ Žilka žije naozaj tancom.

  Prejav_sa_pohybom.mp4

  Vid_20221025_100819.mp4

  Vid_20221025_100906.m4v

  Vid_20221025_101849.m4v

  Vid_20221025_110628.m4v

  Vid_20221025_102001.m4v

  Vid_20221025_103727.m4vVid_20221025_102732.m4v

  ​​​​​​​
 • Výtvarná súťaž - ocenenie

  Centrum voľného času v Trenčíne pri príležitosti mesiaca úcty k starším usporiadalo 1. ročník literárno-výtvarnej súťaže "Babka, dedko, ľúbime vás."

  Naše výtvarné práce boli ocenené. Vo vekovej kategórii 1. a 2. ročník, kde súťažilo via ako 70 prác sme obsadili

   

  1. miesto - Melisa Holubková

  a

  3. miesto - Ema Svrbíková

  Srdečne blahoželáme!

  Vytvarna_sutaz.mp4

   

 • Šarkaniáda

 • Detský čin roka

  Príbeh našej žiačky Elissky Sulovej z 3. ročníka, ktorý napísala jej mama Alexandra Jantošovičová, bol nominovaný na Detský čin roka 2022 v kategórii Malý veľký čin.

   

  Hlasovať za Elissku možete na  https://detskycin.ludialudom.sk/children_act/elisska-namalovala-maly-kamienok-s-velkym-posolstvom-pre-ukrajinsku-rodinu/

   

  Príbeh si môžete i vypočuť na https://youtu.be/jwqZBTbY6e4?t=106  (príbeh začína 1:43 min.)

   

 • Slávnostné otvorenie školského roka 5.9. 2022

  Rodičia odošlú pred nástupom do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ cez stránku EduPage - v sekcii  Žiadosti/vyhlásenia – pridať vyhlásenie – výber správneho vyhlásenia – vyplniť – odoslať.

  Škola v mesiaci jún distribuovala rodičom antigénové samotesty. Pre bezproblémový začiatok školského roka žiadame rodičov, aby pred prvým nástupom do školy pretestovali žiaka domácim samotestom. Rodičia sú povinní oznámiť škole len pozitívny výsledok antigénového samotestu.

  Pre žiakov 1.ročníka bude slávnostné otvorenie prebiehať pred budovou školy (neskôr v triede 1. ročníka) v čase od 9:00 do 10:00 hod..

  Žiaci si prinesú školskú aktovku.

  Pre žiakov 2. až 8. ročníka bude otvorenie školského roka prebiehať v triedach v čase od 8:30 do 10:00 hod..

  Žiaci 9. ročníka prídu do školy o 7:30 hod..

  Všetci žiaci prichádzajú hlavným vchodom.

  Prinesú si písacie potreby.

  Zákonný zástupca

  • Predkladá pri nástupe žiaka do základnej školy a po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní  vyhlásenie „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ cez EduPage v sekcii  Žiadosti/vyhlásenia – pridať vyhlásenie – výber správneho vyhlásenia – vyplniť – odoslať.
  • V prípade, ak  rodič neodošle vyhlásenie „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ prostredníctvom EduPage, sa žiak považuje za príznakového, žiak bude umiestnený do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktujeme rodiča.
  • Domáce  antigénové samotestovanie sa realizuje pri prvom nástupe do školy a potom preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka bezodkladne oznámi túto skutočnosť škole a žiak ostáva doma. Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch, žiak je však povinný ďalších 5 dní nosiť rúško.
  • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast“, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
  • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe rozhodnutia detského lekára. Ak nechá  rodič žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR zaniká.

  Školský klub/ ŠKD  pracuje od 6.9. 2022

  Ranné oddelenie ŠKD pracuje v čase od 6:30 – 8:00 hod.

  Poobedné oddelenie ŠKD pracuje po skončení vyučovania do 17:00 hod.

  • ŠKD je pre všetkých prihlásených žiakov

  Školská jedáleň pracuje od 6.9. 2022

  • školská jedáleň bude otvorená pre všetkých prihlásených žiakov

  vedenie školy

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
strana: