Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10.5. 2021

  Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní.

  Regionálna charakteristika obmedzení na školách od 10.5.2021:

  Trenčín – II. stupeň varovania (červený okres)

   

  ZŠ I. stupeň – prezenčné vzdelávanie

  (rozvrh hodín, ŠKD, ŠJ, vstup do budovy – tak, ako doteraz)

   

  ZŠ II. stupeň 5.,6.,7.,8.,9. ročník – prezenčné vzdelávanie

  • žiaci sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu hodín platného od 10.05. 2021,
  • vstup do budovy ZŠ v čase od 7:40 do 8:00 (vchod od telocvične),
  • žiak je povinný mať v priestoroch školy prekryté horné dýchacie cesty, použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško),
  • v prevádzke bude i ŠJ pri ZŠ s MŠ Soblahov - nezabudnúť čip.

  Všetci žiaci zúčastňujúci sa prezenčného vzdelávania (I. a II. stupeň ZŠ) odovzdajú v pondelok pri nástupe do školy triednej pani učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti.    VYHLASENIE_O_BEZINFEKCNOSTI_MAJ.docx

   

  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka vždy predkladá čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti.  

   

  Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

  Školská dochádzka

  Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

 • Pravidlá pre školy od 3.mája 2021

  Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní.

  Regionálna charakteristika obmedzení na školách od 3.5.2021:

  Trenčín – III. stupeň varovania (bordový okres)

  ZŠ I. stupeň – prezenčné vzdelávanie

  ZŠ II. stupeň 8.,9. ročník – prezenčné vzdelávanie

  ZŠ II. stupeň 5.,6.,7. ročník – dištančné vzdelávanie

   

   

  Žiaci zúčastňujúci sa prezenčného vzdelávania odovzdajú v pondelok pri nástupe do školy triednej pani učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti.     VYHLASENIE_O_BEZINFEKCNOSTI_MAJ.docx

  Na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 je  od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách.

  Z uvedeného vyplýva zrušenie povinnosti testovania sa žiakov navštevujúcich 2. stupeň základných škôl.

  Pre nový spôsob zabezpečovania testovania sa v školách prostredníctvom kloktacích testov bude vypracované nové usmernenie pre tzv. „Intervenčné testovanie“, ktoré bude obsahovať popis a odporúčania pre využívanie kloktacích testov pri rôznych situáciách výskytu, resp. podozrenia na výskyt nákazy COVID-19 v škole. Z dôvodu procesu jeho schvaľovania epidemiologickými odborníkmi predpokladaný termín vydania usmernenia pre „Intervenčné testovanie“ je v 18. týždni (3.5.2021-7.5.2021).

  vedenie školy

 • Dištančné vzdelávanie pre žiakov 5.,6.,7. ročníka.

  Na základe REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU žiaci 5.,6.,7. ročníka naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní aj v týždni od 26.4. 2021. (okres Trenčín sa nachádza v III. stupni varovania)

 • Návrat do školy - 8. a 9. ročník - 19.4.2021

  Vážení rodičia,

  na základe  Rozhodnutia MŠVVaŠ SR Číslo: 2021/12811:1-A1810, a na základe uskutočneného testovania žiakov (kloktacie testy),  škola otvorí prezenčné vzdelávanie pre žiakov 8. a 9.roč. od pondelka 19.4.2021.

  Prezenčné vzdelávanie

  • žiaci sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu hodín platného od 19.4. 2021. (rozvrh hodín odošlú triedne pani učiteľky žiakom na bezkriedy)
  • vstup do budovy ZŠ v čase od 7:45 do 8:00 (vchod od telocvične),
  • žiak 8. a 9. je povinný mať v priestoroch školy prekryté horné dýchacie cesty, použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško)
  • v prevádzke bude i ŠJ pri ZŠ s MŠ Soblahov.

  Podmienky nástupu žiakov 8. a 9.roč. do ZŠ:

  • žiak na základe uskutočneného testovania kloktacím testom s negatívnym výsledkom, príp. negatívnym antigénovým alebo PCR-testom,
  • ak niektorý žiak prekonal ochorenie COVID 19, musí mať o tom potvrdenie od pediatra, nie staršie ako 90 dní,
  • obaja rodičia musia mať platné potvrdenie o negatívnom antigénovom alebo PCR teste,
  • ak niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa prekonal ochorenie COVID 19, musí mať o tom potvrdenie od všeobecného lekára pre dospelých, nie staršie ako 90 dní,
  • ak je rodič preočkovaný 2. dávkou vakcíny a odvtedy uplynulo aspoň 14 dní, treba sa preukázať očkovacím preukazom,
  • na základe negatívneho testu budú rodičia podpisovať čestné vyhlásenie, ktoré budú dokladať fotokópiami negatívnych testov, bude platné na 7 dní,     CESTNE_VYHLASENIE_2.ST..docx  (prípadne si ho budete môcť vyzdvihnúť pri odchode z testovania),
  • ak sa obidvaja rodičia, prípadne aj len jeden rodič / žiak rozhodne, že sa nebude testovať, žiak nemôže nastúpiť do ZŠ na prezenčné vzdelávanie 
  • testovanie pre rodičov bude v sobotu 17.4.2021 v čase 8:00-12:00 v MOM ZŠ s MŠ Soblahov

  Školská dochádzka

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka (alebo žiak) neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  1. Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka (alebo žiaka) a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadom vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

  2.Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

  3.zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“

  Žiaci 5. až 7. ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančne.

  vedenie školy


 • Testovanie žiakov 8. a 9. ročníka kloktacími testami.

  Vážení rodičia,

  dňa 14.4.2021 (streda) bude prebiehať testovanie žiakov 8. a 9. ročníka kloktacími testami.

  Harmonogram testovania:

  9. ročník o 09:00 hodine, v telocvični ZŠ (vstup - vchod od telocvične)

  8. ročník o 10:00 hodine, v telocvični ZŠ (vstup - vchod od telocvične)

  Žiak je povinný mať pri vstupe do ZŠ respirátor.

  Žiaci 8. a 9. ročníka nebudú mať v stredu z tohoto dôvodu online vzdelávanie, zadané úlohy dištančného vzdelávania budu vypracovavávať samostatne.

  Predpokladaný návrat do školy (prezenčné vzdelávanie) negatívne otestovaných žiakov 8. a 9. ročníka je 19.4. 2021.

  Žiak, ktorý nebude otestovany kloktacím testom, bude sa musieť pri nástupe do školy preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom.

  O ďalších podmienkach nastupu do ZŠ budete priebežne infomovaní.

  Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov(1).pdf

   

   

 • Návrat do školy - I. stupeň ZŠ 12.4. 2021.

  Vážení rodičia,

  Na základe epidemiologickej situácie v trenčianskom regióne riaditeľstvo ZŠ s MŠ Soblahov so zriaďovateľom zvážilo, že pre žiakov 1. stupňa  ZŠ a deti MŠ otvorí prezenčné vzdelávanie od pondelka 12.4.2021 podľa riadneho rozvrhu.

  Podmienky nástupu detí/žiakov do ZŠ a MŠ, :

  • obaja rodičia musia mať platné potvrdenie o negatívnom antigénovom alebo RT-PCR teste,
  • ak niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa prekonal ochorenie COVID 19, musí mať o tom potvrdenie od všeobecného lekára pre dospelých, nie staršie ako 90 dní,
  • ak je rodič preočkovaný 2. dávkou vakcíny a odvtedy uplynulo aspoň 14 dní, treba sa preukázať očkovacím preukazom,
  • na základe negatívneho testu budú rodičia podpisovať čestné vyhlásenie, ktoré budú dokladať fotokópiou negatívneho testu, bude platné na 7 dní,   CESTNE_VYHLASENIE_I.ST.docx
  • čestné vyhlásenie bude na webovej stránke ZŠ/MŠ, prípadne si ho budete môcť vyzdvihnúť pri odchode z testovania, (všetky potrebné dokumenty žiaci odovzdajú tirednej pani učiteľke),
  • ak sa obidvaja rodičia, prípadne aj len jeden rodič rozhodne, že sa nebude testovať, dieťa nemôže nastúpiť do ZŠ, 
  • testovanie bude v sobotu 10.3.2021 v čase 8:00-12:00 v MOM ZŠ s MŠ Soblahov.

  V prevádzke bude i  ŠKD (školský klub).

  • ranné oddelenie v prevádzke v obvyklom  režime
  • poobedné oddelenie bude v prevádzke v obvyklom režime do 16:30 hod.

  Nebude dochádzať k premiešavaniu žiakov.

  V prevádzke bude i ŠJ pri ZŠ s MŠ Soblahov.


  Školská dochádzka

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

  2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením ojej zanedbávaní,

  3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

  4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.

  Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

  · im bola nariadená karanténa/izolácia,

  · ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

  · ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

  Žiaci II.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

  vedenie školy

 • Dištančné vzdelávanie pokračuje

  Vážení rodičia,

  budúci týždeň 7.4. - 9.4.2021 sa žiaci naďalej vzdelávajú dištančne.

  Bude krátky školský týždeň vzhľadom na veľkonočné prázdniny a vo štvrtok 8.4.2021 bude odstávka distribúcie elektriny v MŠ, ŠJ aj ZŠ.

  V týždni od 12.4.2021 riaditeľstvo ZŠ s MŠ Soblahov spolu so zriaďovateľom má zámer otvoriť MŠ a 1. stupeň ZŠ. Presné informácie zverejníme  7.4.2021 t.j. v stredu po veľkonočných prázdninách.

  vedenie školy

 • Dištančné vzdelávanie pokračuje.

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Soblahov 404 oznamuje, že od 29.03. 2021 škola naďalej pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

  Termín Veľkonočných prázdnin pre školský rok 2020/2021

  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 31. marec 2021 (streda)

  Termín prázdnin: 1. apríl 2021 (štvrtok) - 6. apríl  2021 (utorok)

  Začiatok vyučovania: 7. apríl 2021 (streda)

   

 • Zisťovanie záujmu o testovanie žiakov kloktacími testami.

  Vážení rodičia žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ,

   

  pripravili sme pre Vás jednoduchý spôsob, ako rýchlo zistiť u zákonných zástupcov záujem o testovanie žiakov kloktacími testami.

   

  Po prihlásení do EduPage ako rodič, nájdete súhlas dotknutej osoby „Zisťovanie záujmu o vykonanie kloktacieho testu / Udelenie súhlasu dotknutej osoby“. Žiadame vás, aby ste vyjadrili svoj  súhlas/nesúhlas s testovaním.

   

  Termín hlasovania:

  Čas od: 26.03.2021  09:00

  Čas do: 31.03.2021  10:00

   

  Kloktacie testy na školách

  Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa preto vykonáva len pod dohľadom zamestnancov školy. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail).

  Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa v základných školách. Žiak na II. stupni základnej školy môže byť v prípade nezáujmu o kloktacie testy naďalej testovaný antigénovými testami a tak preukazovať platný výsledok testu. Testovanie je bezplatné.

  Odber vzorky od žiaka je vykonávaný prostredníctvom odberovej sady, ktorá obsahuje odberovú skúmavku, fyziologický roztok alebo nádobu na čistú vodu z vodovodu (záleží od výrobcu odberovej sady), môže obsahovať aj slamku slúžiacu na transport vzorky z úst do skúmavky, leták/štítok s identifikačným číslom vzorky, absorpčný papierik a bezpečnostné obalové vrecúško na odobratú vzorku za účelom ochrany vzorky a okolia pri transporte.

  Škola pri preberaní a odovzdávaní odberových sád komunikuje s poskytovateľom služby, s ktorým si dohodnú čas a miesto preberania resp. odovzdávania odobratých vzoriek. Poskytovateľ služby distribuuje a zbiera odberové sady priamo do a zo školy.

  Tento druh testovania z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia/citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami. Zároveň odber vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny predstavuje najmenej invazívnu formu odobratia vzorky oproti výterom z nosohltana.

  Ďalšou z výhod je, že nie sú potrebné pri odbere vzorky žiadne špeciálne ochranné pomôcky okrem bežne používaných, ako je respirátor, rúško alebo štít a môžu sa použiť aj ochranné gumene rukavice. Taktiež sa nevyžaduje prítomnosť zdravotného personálu.

  Škola zistí záujem zákonných zástupcov o takýto typ testovania prostredníctvom získania súhlasov zákonných zástupcov.

  Riaditeľ školy nahlasuje množstvo požadovaných kloktacích testov na jedno najbližšie testovacie kolo pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania alebo je u nich predpoklad, že po pretestovaní nastúpia na prezenčnú formu vzdelávania a ktorých zákonní zástupcovia súhlasia s pretestovaním žiakov. Zákonní zástupcovia žiakov, a teda aj samotní žiaci sa dozvedia výsledok z kloktacieho testu najneskôr do 72 hodín od termínu vyzdvihnutia vzoriek zo školy poskytovateľom služby, a to buď prostredníctvom zaslanej SMS alebo zaslaného e-mailu. Škola dostane od poskytovateľa služby sumárnu anonymizovanú informáciu o výsledkoch testovania žiakov vo formáte celkového počtu negatívne alebo pozitívne testovaných žiakov na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 v štruktúre buď za celú školu alebo za jednotlivé testované skupiny.

  Testovacie kolá sa budú vykonávať v týždňových intervaloch (7 dní).

   

 • Dištančné vzdelávanie pokračuje.

 • Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre šk. rok 2021/2022)

  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

  Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je elektronická prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky, vyplnená zákonným zástupcom, ktorá obsahuje informáciu, kto podáva podnet (zákonný zástupca), čoho sa týka a čo navrhuje (prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky).

  Elektronická prihláška na zápis je zverejnená na webovej stránke školy.

  Zápis sa koná od 14. apríla do 15. apríla 2021.

  Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

  O dátume, presnom čase a spôsobe konania zápisu dieťaťa bude zákonný zástupca informovaný vopred mailom.

  Postup pri zápise

  1. zákonný zástupca vyplní a odošle elektronickú prihlášku

  termín: od 18.3. do 06.04. 2021

  2. škola mailom informuje zákonného zástupcu o dátume, presnom čase, spôsobe konania zápisu dieťaťa a odošle ďalšie dokumenty na vyplnenie

  termín: od 07.04. do 08.04. 2021

  3. zápis dieťaťa (pravdepodobne bude prítomný len zákonný zástupca v presne stanovenom čase)

  termín: 14.04. do 15.04. 2021

   

  Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby podal žiadosť riaditeľovi príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

  Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zápise spolu s písomnou žiadosťou  predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

  Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

  Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

   

  O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2021. Riaditeľ vydá rozhodnutie.

 • Dištančné vzdelávanie pokračuje.

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Soblahov oznamuje, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne neruší vyhlášku 102 o zákaze prevádzky škôl od 8. marca 2021. Okres Trenčín sa aj naďalej nachádza v štvrtom stupni varovania covid automatu a situácia so šírením ochorenia je ešte stále vážna.

  Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Ľudmila Bučková  informovala 10. marca 2021, že zákaz prevádzky škôl a školských zariadení bude platný aj v nasledujúcom týždni od pondelka 15. marca 2021.

  Ďakujeme rodičom za trpezlivosť a zodpovedný prístup v danej náročnej situácii pre nás všetkých.

   

  vedenie školy

 • Dištančné vzdelávanie

 • Dištančné vzdelávanie - oznam

  Vzhľadom  na epidemiologickú situáciu a na základe Vyhlášky RÚVZ v Trenčíne zo dňa 25.2. 2021,

  ktorá zakazuje zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okrese Trenčín prezenčnou výučbou prevádzkovať školské zariadenia,

  oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 1.stupňa, že žiaci sa  budú

  vzdelávať dištančne

  od 1.03.2021 do odvolania.

   

  vedenie školy

   

 • Prezenčné vzdelávanie 22.2.2021

  Vážení rodičia,

  od 22.2.2021, po jarných prázdninách, žiaci 1. stupňa ZŠ Soblahov nastupujú do školy, na základe daných pravidiel:

  • otestovať sa musia obidvaja zákonní zástupcovia žijúci v jednej domácnosti,
  • na testovanie si treba priniesť občiansky preukaz (príp. iný preukaz totožnosti),
  • testovanie sa uskutoční v MOM ( priestory telocvične) ZŠ s MŠ Soblahov,

  testovanie - v nedeľu 21.2.2021 od 13.00 do 18.00 hod.

  odporúčaný čas testovania pre rodičov a zamestnancov ZŠ s MŠ Soblahov je:

  13.00-14.30 hod.

  • testovanie bude prebiehať aj v Mníchovej Lehote 21.2.2021 od 9.00 do 12.00 hod.
  • v prípade zhoršených výsledkov testovania môže zriaďovateľ s vedením ZŠ s MŠ Soblahov zvážiť zatvorenie školských zariadení od 22.2.2021 (po skončení testovania odporúčame sledovať stránku školy a stránku obce Soblahov)
  • na základe negatívneho testu budú rodičia podpisovať čestné vyhlásenie, ktoré budú dokladať fotokópiou negatívneho testu, bude platné na 7 dní,
  • Testovanie-cestne_prehlasenie(1).docx, prípadne si ho budete môcť vyzdvihnúť pri odchode z testovania,
  • ak sa obidvaja rodičia, prípadne aj len jeden rodič rozhodne, že sa nebude testovať, dieťa nemôže nastúpiť do ZŠ a  zostáva v dištančnej forme.

  Testovania sa nemusia zúčastniť:

  •  rodičia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
  • rodič, ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
  • rodičia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, ak od očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

  Pri zodpovednom prístupe v súčasnej situácii ďakujeme rodičom, ktorí pri podozrení na ochorenie COVID-19, si dieťa /žiaka automaticky nechávajú doma v karanténe a informujú MŠ  a ZŠ.

  Pre rodičov detí MŠ Soblahov:

  • pre zhoršujúcu epidemiologickú situáciu v trenčianskom regióne, odporúčame rodičom, pokiaľ majú možnosť, na budúci týždeň od 22.2. 2021, si nechať dieťa doma.
 • Poplatok ŠKD.

  Zmena poplatku ŠKD.

  poplatokSKD.pdf

 • Dištančné vzdelávanie - II.stupeň.

  Štátny pedagogický ústav stanovil optimálnu týždennú záťaž dieťaťa. Znamená to, že pri prechode na dištančné vzdelávanie sa ani od učiteľov, ani od žiakov neočakáva, že budú kopírovať bežný rozvrh, aký majú v škole.

  Úprava v  rozvrhu je dôležitá z psychohygienických dôvodov. Po väčšom počte hodín dištančného vzdelávania pozornosť prestáva fungovať. Nepovažujeme za účelné, aby bolo dieťa pripojené na internetovú sieť viac hodín, ako sme určili. Tento čas nebol stanovený samoúčelne. Riadime sa odporúčaniami Štátneho pedagogického ústavu.

   

  Pre jednotlivé ročníky sme vymedzili indikatívnu týždennú záťaž, ktorá stanovuje odporúčaný počet hodín, koľko by sa žiaci za týchto podmienok mali venovať vzdelávaniu. Tento čas je stanovený ako optimálny pre deti v rôznom veku.

  Je to 12 hodín týždenne pre žiakov 5. ročníka a 15 hodín týždenne pre žiakov 6. až 9. ročníka, z toho časť je vyplnená online vyučovaním, časť samostatnou prácou žiaka – žiak sa venuje samoštúdiu (vypracováva zadania a úlohy) a časť konzultáciami s učiteľom. (V rozvrhu je vyznačený čas, kedy sú triedni učitelia dostupní žiakom alebo rodičom na individuálne konzultácie.)

   

  Škola sa riadi odporúčaním a počas dištančného vzdelávania sa zameriava na hlavné vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť.

   

  Je dôležité, aby predmety spadajúce pod tieto vzdelávacie oblasti boli zahrnuté do dištančného vzdelávania. Nedajú sa vynechať. Ide o žiakov druhého stupňa, ktorí sa už profilujú smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, kde tieto predmety potrebujú.

  Učitelia využívajú aj dodatok k štátnym vzdelávacím programom, ktorý im pomáha určiť, čo je kľúčové učivo a na čo nemusia klásť až taký dôraz.

   

  Pôvodný rozvrh bol stanovený s rešpektovaním individuálnych podmienok žiakov, aby nedochádzalo ku kolíziám v online hodinách medzi súrodencami. Po doplnení ďalších online hodín tieto individuálne podmienky nedokážeme rešpektovať.

   

  V online vyučovaní v súčasnosti využívajú žiaci 2. – 9. ročníka jednotne program Skype. Na základe požiadaviek rodičov zvažujeme iné možnosti online vyučovania (vedenie školy aktuálne rieši).

   

  Žiaci denne dostávajú úlohy a zadania podľa platného rozvrhu a v čase, ktorý je v rozvrhu určený. Očakáva sa, že v uvedenom čase žiaci úlohy vypracujú aj odošlú na kontrolu ( ak vyučujúci nestanovil iný termín). Malo by byť samozrejmosťou, že zadania, ktoré žiak vypracováva a odosiela na kontrolu a hodnotenie, robí samostatne, hodnotené majú byť jeho skutočné vedomosti.

  Vedomosti žiakov sú hodnotené klasifikáciou (známkou), percentami, slovným hodnotením, učitelia využívajú formatívne spôsoby hodnotenia vrátane vlastného sebahodnotenia žiaka. Cieľom formatívneho hodnotenia je poskytnúť žiakom užitočnú spätnú väzbu. Je to hodnotenie, ktoré pomáha žiakovi sa zlepšovať  a ďalej  vzdelávať.

  Do výslednej známky v celkovom hodnotení spadá i aktivita žiakov počas online hodín, pripájanie sa na online hodiny, vypracovávanie a včasné odosielanie vypracovaných úloh a zadaní.

   

  V súčasnosti sú známky žiakov sprístupnené rodičom v internetovej žiackej knižke na portáli  Bezkriedy , od 22.2. 2021 budú známky žiakov sprístupnené cez edupage. Rodičia na prístup použijú konto a heslo, ktoré im bolo pridelené.

   

  Je dôležité, aby sa rodič s dieťaťom rozprával. Prebral s ním nastavenie jeho dňa a pokúsil sa, aby si zachovalo pravidelný režim. Pre dieťa je to pomerne ťažká situácia. Deti doteraz neboli vedené k tomu, aby si samy organizovali čas a mali efektívny time management. Treba viesť deti k tomu, aby sa naučili, ako si efektívne zadeliť učenie tak, aby sa im úlohy nehromadili. Potrebujú  podporu v tom, ako si nastaviť svoj denný režim.

   

  Je veľmi dôležité, aby rodič vedel, čo robí dieťa počas dňa.

 • Návrat do škôl od 8.2.2021

  Vedenie školy oznamuje,

  že od pondelka 8.2. 2021 sa opäť začína prezenčné vzdelávanie pre žiakov I. stupňa, žiaci sa učia podľa riadneho rozvrhu.

  Podmienky nástupu žiaka:

  príloha 1. Testovanie  testovanie.docx

  príloha 2. Testovanie – čestné prehlásenie  (žiak odovzda pri nástupe tr.učiteľke) Testovanie-cestne_prehlasenie(1).docx

  V prevádzke bude i  ŠKD (školský klub).

  • ranné oddelenie v prevádzke v obvyklom  režime
  • poobedné oddelenie bude v prevádzke v obvyklom režime do 16:30 hod.

  Nebude dochádzať k premiešavaniu žiakov.

  V prevádzke bude i ŠJ pri ZŠ s MŠ Soblahov.


  Školská dochádzka

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

  2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením ojej zanedbávaní,

  3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

  4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.

  Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

  · im bola nariadená karanténa/izolácia,

  · ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

  · ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

  Žiaci II.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. • Oznam pre rodičov - 29.1. 2021

  Žiaci sa od pondelka 1.2. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
  Soblahov 404
  913 38 Soblahov
 • +421 x 032 6528719 ZŠ
  +421 x 032 6528754 ŠJ
  +421 904 419 640 ŠJ

Fotogaléria