Navigácia

Profil školy História školy

Motto

"Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom." 

J.A. Komneský

Základná škola s materskou školou Soblahov 404 leží v obci Soblahov, približne 5 km od  mesta Trenčín. Je obklopená zeleňou, vzdialená od hluku hlavnej cesty. Už samotné príjemné a tiché prostredie dokáže naladiť žiakov a učiteľov na správnu atmosféru a pohodu.

Základné rozmery modelu školy


Pedagogický prístup uplatňovaný vo vyučovaní

Rovnaká šanca pre každého žiaka byť úspešný.

Dať škole zmysel a spojiť ju so životom.

Princípy školy sú sformulované do štyroch pilierov vzdelávania, ktoré podporuje medzinárodná organizácia UNESCO:

 • učiť sa poznávať – budovať si základné predpoklady pre úspešnú komunikáciu, otvárať sa rôznym oblastiam poznania
 • učiť sa jednať - to, čo sa žiak naučí, musí byť použiteľné v praxi -profesijná príprava sa sústredí na univerzálne zručnosti, učí flexibilite, nekonvenčnému a inovatívnemu mysleniu
 • učiť sa žiť medzi ľuďmi – dokázať úspešne komunikovať, spolupracovať a rešpektovať odlišnosti každého človeka
 • učiť sa byť – dokázať si stanoviť životné priority, byť zodpovedný sám za seba a svoje konanie a tým tiež za okolitý svet

Vízia školy

 • Moderná škola poskytujúca vzdelávanie s inovatívnymi prvkami
 • Neustále smerujúca k vyššej spokojnosti zákazníka

Moderná škola, poskytujúca vzdelávanie s inovatívnymi prvkami v súlade s európskymi trendmi.

 • Využívame metódy aktívneho učenia sa žiakov.
 • Vytvárame podmienky na rozvoj vyšších poznávacích funkcií v procese učenia sa žiakov.
 • Podporujeme problémovo orientované vyučovanie a projektovo orientované vyučovanie - projektové dni v škole.
 • Integrujeme IKT do vyučovacieho procesu.
 • Zvyšujeme úroveň jazykových znalostí žiakov v materinskom a cudzom jazyku.
 • Pomáhame žiakom a rodičom pri riešení problémov vo výchovno-vzdelávacom procese v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, poradňami (konzultácie, individuálne diagnostické hodiny, čítací skríning, test školskej zrelosti, komplexný poradenský systém...)
 • Aplikujeme najnovšie prístupy k vzdelávaniu:
 • postupy vyučovania, ktoré rešpektujú potreby mozgu
 • kombunujeme kurikulum s mozgovokompatibilným vyučovaním
 • monitorujeme svoje vyučovacie postupy, snažíme sa ich zladiť s učebným štýlom žiaka
 • využívame techniky učenia sa zdokonaľovania pamäte MEMLETIC ( asociácia, vizualizácia, verbalizácia, simulácia učiva, opakovanie)
 • pri tvorbe cieľov výučby aplikujeme poznatky revidovanej Bllomovej taxonómie(dvojdimenziálna úroveň - znalostná dimenzia, dimenzia kognitívneho procesu)

Silné stránky školy

 • bezpečná škola - poloha školy v tichom prostredí, zdravé životné prostredie
 • spoločný areál ZŠ a MŠ, možnosť využívania športového areálu, školský klub detí, školské stravovanie
 • IKT technológie - vybavenosť na počet žiakov
 • vlastná profilácia inovovaného školského vzdelávacieho programu 
  • anglický jazyk od 1. ročníka
  • informatika od 1. ročníka
  • tvorivé písanie od 3. ročníka
  • rozvoj komunikačných schopností od 5. ročníka
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka
  • rozšírené vyučovanie marematiky a prírodovedných predmetov
 • úspešnosť žiakov v Testovaní
 • poskytovanie logopedickej starostlivosti a poradenských služieb
 • etablovanie školy
 • kvalitná reprezentácia školy a obce Soblahov
 • široká ponuka záujmových krúžkov
 • škola je zaradená do zoznamu iMAP škôl, využíva elektronické testovanie žiakov e-Test a online testovanie ALF
 • zapojenosť do národných projektov

Vedenie školy

 • riaditeľka ZŠ s MŠ                              Mgr. Natália Škorcová                    
 • zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ              PaedDr. Ingrid Oravcová
 • zástupkyňa riaditeľky pre MŠ              Mgr. Martina Kostelná

 

V škole pracuje:

 • školský špeciálny pedagóg                  Mgr. Natália Škorcová  
 • výchovný poradca                                Mgr. Janka Dorotová
 • koordinátor čitateľskej gramotnosti      Mgr. Monika Balajová
 • koordinátor finančnej gramotnosti        Mgr. Danka Nemcová
 • asistent učiteľa                                     Bc. Martina Bottková Bednárová

   

   Organizácia vyučovania

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, schváleného riaditeľkou školy. Rešpektuje psychohygienické potreby žiakov a pedagogických zamestnancov školy.

Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením.

1. hodina                    08:00   -           08:45

2. hodina                    08:55   -           09:40

3. hodina                    09:50   -           10:35                        

4. hodina                    10:50   -           11:35                                      Prestávka na obed / 30 minút /

5. hodina                    11:40   -           12:25                                      1. - 2. ročník po 5. hodine

6. hodina                    12:30   -           13:15                                      3. - 9. ročník po 6. hodine

7. hodina                    13:45   -           14:30


Organizácia Školského klubu "Lienka"

ranné oddelenie               06:30   -                                      08:00

pobedné oddelenie          po skončení vyučovania do        17:00


 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
Email školy: zssoblahov@gmail.com
Telefón: +421 x 032 6528719 ZŠ
+421 x 032 6528754 ŠJ
+421 904 419 640 ŠJ
Adresa školy: Soblahov 404

91338 Soblahov
Slovakia
IČO: 036125997
DIČ: 2021609436
riaditeľka školy: Mgr. Natália Škorcová
zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Ingrid Oravcová

Odkazy

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím