Navigácia

Národné projekty Rozvojové projekty Projekty Školské projekty

Národné projekty

  • „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“

-     národný projekt prinesie vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému, jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried a prispôsobenie digitálneho obsahu


  • „Nové trendy vzdelávania učiteľov ANJ na ZŠ“

-     národný projekt je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka s možnosťou získania didaktických prostriedkov na výučbu  jazyka pre I. aj II. stupeň


  • „Zvyšovanie kvality na ZŠ s využitím elektronického testovania“

-       cieľom národného projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných škôl do elektronického testovania

-     prínos pre školu: moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy, podpora autoevalvácie školy, zvýšenie prestíže školy, bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh


  • „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“

-      národný projekt je zameraný na podporu profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy, zameranej na rozvoj pracovných zručností


  • „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“

-     prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a efektívna príprava žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády


  • „Aktivizujúce metódy vo výchove“

-      národný projekt je zameraný  na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí a mládeže, bude pritom využívať nové informačné a komunikačné technológie