Navigácia

Informácie pre stravníkov

v zmysle vyhlášky č. 330 Ministerstva školstva SR zo 14. augusta 2009 o zariadení školského stravovania, v súlade s Prevádzkovým poriadkom Zariadenia školského stravovania pri ZŠ s MŠ, Soblahov 404 podľa § 3 ods. 3 a 5 vyhlášky č. 330 MŠ SR:

(3) Výroba jedál pre zamestnancov škôl alebo školských zariadení, bývalých zamestnancov škôl  alebo  školských zariadení  a  iné fyzické osoby  sa  v školskej jedálni  zabezpečuje podľa  odseku 1  písm. a)  až  d) rovnako  ako pre vekovú skupinu 15 až 18-ročných.

Na základe  požiadavky  Regionálneho úradu národného zdravia,  odber jedál do prenosných nádob musí byť zabezpečovaný  formou výmeny dvoch obedárov

 (5) Organizáciu v zariadení školského stravovania upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je najmä:

 1. prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedál a nápojov: v dňoch vyučovania den vopred do 14:00 h na č. telefónu: 0904 419 640. Ak dieťa zákonný zástupca  včas neodhlási zo stravy, môže si obed za prvý deň prevziať do obedára.  Ak to neoznámite, jedlo sa podá v čase obeda prítomným deťom v príslušnej triede. 
 2. harmonogram výdaja jedál a nápojov (viď. harmonogram výdaja stravy pre MŠ, ZŠ a ostatných stravníkov),
 3. pedagogický dozor nad deťmi a žiakmi počas výdaja a konzumácie jedál a nápojov (viď. harmonogram pedagogického dozoru počas príslušného školského roka),
 4. zabezpečenie diétneho stravovania detí a žiakov vrátane nosenia stravy pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie s uvedením spôsobu manipulácie a vydávania jedál (v našom ZŠS diétne stravovanie nezabezpečujeme z dôvodu nedostatočného stavebno-technického a  technologického vybavenia kuchyne. V súlade s hygienickými predpismi môžeme zabezpečiť iba uskladnenie a ohriatie doneseného diétneho jedla),
 5. uskutočnenie celospoločenských programov podpory zdravia (Školský mliečny program EÚ, ktorého sprostredkovateľom je zmluvný dodávateľ TAMI Kežmarok),
 6. zabezpečenie hygienického režimu a určenia sanitácie aj počas školských prázdnin (v mesiaci august v zmysle zásad HCCP a správnej výrobnej praxe),
 7. spôsob nakladania s odpadom (zabezpečené na základe zmluvy o odbere kuchynského odpadu  v zmysle § 39 zákona č. 343/2012 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Harmonogram výdaja stravy v jednosmennej prevádzke pre materskú školu:
 

desiata

08:20

08:45

obed

11:15

11:45

olovrant

14:20

14:45


Harmonogram výdaja stravy pre základnú školu a ostatných stravníkov:
 

výdaj stravy pre CMŠ

11:00

11:30

žiaci ZŠ

11:45

13:45

výdaj stravy do obedárov

12:00

12:30

ostatní stravníci

12:00

12:30

Úhrady stravného a odhlasovanie sa zo stravy

 1. Zálohy na stravu treba uhradiť mesiac vopred na účet č. 0658093004/5600 a to do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci.    
 2. Odhlasovanie stravy chorého, alebo chýbajúceho dieťaťa je možné v dňoch vyučovania den vopred do 14:00 h. na č. telefónu: 0904 419 640.
 3. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa neposkytuje finančná ani vecná náhrada.
 4. Denný poplatok na nákup potravín na jedno jedlo je od šk. roka 2022 / 2023  vo výške:

 

Deti MŠ

Žiaci I. st. ZŠ

Žiaci II. st. ZŠ

desiata

0,50

-

 

obed

1,20

1,70

1,90

olovrant

0,40

-

-

spolu

2,10

1,70

1,90

Trvalý príkaz

42,00

34,00

38,00

 

 1. Vyúčtovanie zálohových platieb na potraviny, ktoré sú realizované trvalými príkazmi, bude vykonané na konci školského roka, najneskôr do 20. júla pre žiakov ZŠ a do 20. augusta pre deti MŠ a CMŠ.

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
Email školy: zssoblahov@gmail.com
Telefón: +421 x 032 6528719 ZŠ
+421 x 032 6528754 ŠJ
+421 904 419 640 ŠJ
Adresa školy: Soblahov 404

91338 Soblahov
Slovakia
IČO: 036125997
DIČ: 2021609436
riaditeľka školy: Mgr. Natália Škorcová
zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Ingrid Oravcová

Odkazy

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím