Navigácia

Školský klub detí

Organizácia Školského klubu "Svet očami detí"

ranné oddelenie               06:30   -                                   08:00

pobedné oddelenie          po skončení vyučovania do    17:00

Organizácia ŠKD pri ZŠ s MŠ  Soblahov  v šk.roku 2022/2023

Ranný školský klub detí  /ŠKD/   v čase d 6,30  - 8,00 hod. bude v triede III.ročníka  - prízemie.

Presuny detí a spájanie oddelení

I. ročník   -  vyučovanie v triede 1.ročníka, ŠKD v triede 2.ročníka  /  po skončení vyučovania do 17,00hod.

II. ročník  -  pondelok, utorok a streda – po skončení vyučovania -  do 15,00hod./ŠKD v herni pri telocvični.

                             od 15,00 – 16,00 hod.  ŠKD   v triede III.ročníka

                             od 16,00 – 17,00 hod.   ŠKD   v triede II.ročníka

                      štvrtok, piatok  po skončení vyučovania -  do 15,00hod./ŠKD v herni pri telocvični.

                                od 15,00 – 17,00 hod.   ŠKD   v triede II.ročníka

III. ročník  - pondelok, utorok a streda – po skončení vyučovania  - do 16,00.hod v triede III.ročníka

                             od 16,00 – 17,00 hod.   ŠKD   v triede II.ročníka

                       štvrtok, piatok  po skončení vyučovania  - do 15,00.hod v triede III.ročníka

                              od 15,00 – 17,00 hod.   ŠKD   v triede II.ročníka

IV. ročník -   pondelok, utorok a streda – po skončení vyučovania  - do 15.hod v triede IV.ročníka

                           Od 15,00 – 16,00hod.  ŠKD  v triede III.ročníka

                           od 16,00 – 17,00 hod.   ŠKD   v triede II.ročníka

                      štvrtok, piatok  po skončení vyučovania  - do 15,00.hod v triede IV.ročníka

                                od 15,00 – 17,00 hod.   ŠKD   v triede II.ročníka

Preberanie detí z ŠKD – pri vonkajších dverách je ZVONČEK označený ŠKD. Po zazvonení, príde p.vychovávateľka, ktorá Vám pošle dieťa.

Prosíme rodičov, aby nevstupovali do školy. 


Príspevky na úhradu

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD:

10 €  mesačne / jedno dieťa.
 
Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,  ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Číslo účtu pre platbu v ŠKD: SK9056000000000658097005/5600 Prima Banka
konštantný symbol: 0308

POZNÁMKA:  Do poznámky napíšte:   ŠKD + meno dieťaťa


Personálne obsadenie

I.   oddelenie -                     Eva Janovská

II.  oddelenie -                     Adriana Ridošková

III. oddelenie -                     Nikol Balnová

IV. oddelenie -                     Mgr. Zuzana Kopecká