Navigácia

Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg:                 Mgr. Natália Škorcová

Konzultačné hodiny:                             konzultácie sú možné po vzájomnej dohode

Kontakt:                                                 zssoblahov@gmail.com

„ Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby sa žiakom (i rodičom) účinne pomohlo  a  tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej  práce a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti . . .“

 • sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením na bežnej škole
 • v procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby
 • poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy i rodičom žiaka
 • podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko – psychologickéhoporadenstva, prípadne aj s lekármi

 

Práca školského špeciálneho pedagóga

Práca so žiakmi

 • tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami ( ŠVVP): rozhovory, motivácia
 • pracuje so žiakmi podľa stanoveného rozvrhu v rozpätí 4 vyučovacích hodín týždenne
 • venuje sa rozvíjaniu kognitívnych funkcií žiaka, ktorá je oslabená ( vyplýva z diagnostického vyšetrenia)
 • rozvíja a upevňuje vedomosti a zručnosti žiaka, ktoré získal počas vyučovania a potrebuje dlhší čas na ich upevnenie
 • dodržiavanie zásad špeciálno-pedagogickej intervencie
 • pracuje s odbornou literatúrou, pracovnými listami, špeciálnymi cvičeniami, so špeciálnymi pomôckami, ktoré sú vyvinuté pre pomoc deťom s poruchami učenia, s edukačnými počítačovými programami, s programom visual reading

 

Práca s rodičmi

 • rozhovor a výmena skúseností pri správnom rozvíjaní a postupe pri pôsobení na žiaka pri zdolávaní jeho špecifických porúch
 • kompletizácia povinnej dokumentácie
 • podpora práce pri domácej príprave rodiča so žiakom so špecifickými potrebami

 

Práca s pedagógmi a výchovným poradcom

 • poradca a pomocník pre triednych a predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami
 • pomoc pri vytváraní individuálneho vzdelávacieho programu podľa potreby žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami
 • konzultácie o zmenách v individuálnom vzdelávacom programe
 • pomoc pri vypĺňaní školskej dokumetácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka)
 • spolupráca s výchovným poradcom pri celoštátnom testovaní piatakov a deviatakov so ŠVVP
 • umiestnenie deviatakov so ŠVVP na primeraný typ strednej školy

 

Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb

 • sprostredkovateľ medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka