Navigácia

Výchovný poradca

Výchovný poradca : Mgr. Janka Dorotová

Podrobné informácie a pomoc pri výbere SŠ poskytuje žiakom a ich rodičom výchovný poradca: Mgr. Janka Dorotová

Konzultačné dni:  štvrtok ( podľa potreby aj iný deň ) dohodnite si stretnutie emailom, telefonicky.

Kontakt : jdorotova@gmail.com

Hlavné úlohy VP:

  • v spolupráci s triednymi učiteľmi sleduje vývin talentovaných žiakov a žiakov s výchovnými a vzdelávacími potrebami v úzkej spolupráci s CPPPaP Trenčín
  • v spolupráci s rodičmi a triednymi učiteľmi rieši výchovné problémy žiakov
  • zabezpečuje poradenstvo v oblasti šikanovania a drogovej prevencie v spolupráci s koordinátorkou drogovej prevencie
  • poskytuje konzultácie zamerané na voľbu povolania a výberu ďalšieho vzdelávania žiakov končiacich školskú dochádzku na ZŠ
  • eviduje záujmy žiakov o štúdium na SŠ
  • sleduje naplnenosť SŠ
  • oboznamuje žiakov so študijnými odbormi SŠ
  • informuje žiakov o akciách zameraných na možnosti ďalšieho štúdia
  • zabezpečuje vyplňovanie prihlášok na SŠ a zabezpečuje ich export